Internt möte Möte med KI:s nätverk för utbildningsadministratörer

2022-11-22 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg2MTMxMGMtYzdhMC00OGNmLThmNjItYjgwNzc2YjVhMmZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bff7eef1-cf4b-4f32-be3d-a1dda043c05d%22%2c%22Oid%22%3a%2285da78c9-0cee-403d-be24-b497405a3d0b%22%7d

Nätverket för KI:s utbildningsadministratörer ska förenkla och strömlinjeforma administration kring utbildning, i viss mån ge kompetensutveckling för administratörer, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Dekorativ bild.
Utbildningskongressen Foto: Getty Images.

Varmt välkommen till terminens andra möte (2/2) för KI:s utbildningsadministratörer

Digitalt i Teams

Tisdag 22 november kl 13-15.

Återkommer med dagordning för mötet.

Kontakt