Föreläsningar och seminarier Jag tycker statistik är svårt” - En workshopserie för dig som tycker statistik är svårt.

2023-04-19 till
2023-05-17 Add to iCal
Online

Se hit alla doktorander som tycker att ämnet statistik är svårbegripligt! Denna digitala workshopserie med Docent Per Palmgren kan vara lösningen för er. Online WS serie börjar 19 april och den är på svenska.

Porträttbild av Per Palmgren, docent i medicinsk pedagogik och assisterande lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Per Palmgren, docent i medicinsk pedagogik och assisterande lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) Foto: Privat

Aktiviteten avser att utgöra ett komplement till redan väletablerade statistikkurser organiserade inom PUF-V men med fokus på målgruppen studenter som tycker att ämnet är svårgripbart och som vill få en bredare, mer konceptuell och tillämpad förståelse för statistik.

Workshopserien lämpar sig för doktorander som redan har en grundläggande förförståelse i ämnet genom att till exempel ha avklarat någon av PUF-V:s grundkurser i statistisk. Däremot är det inget krav för deltagande i aktiviteten.

Syftet med workshoppen

Workshopserien riktar sig till doktorander som tycker att statistisk är svårt och syftet är att:

 • a) skapa möjlighet för att utveckla grundläggande kunskaper i statistik för att kunna genomföra vanligt förekommande statistiska analyser
 • b) utveckla de färdigheter som krävs för att kunna genomföra relevanta analyser med hjälp av den statistisks programvaran JASP (open sourceprogram från University of Amsterdam)
 • c) på ett adekvat sätt kunna tolka resultaten.

Kursens/Aktivitetens lärandemål

Efter avslutad workshopserie ska doktoranden kunna:

 • diskutera vanliga statistiska begrepp och förklara deras innebörd
 • välja lämplig beskrivande statistik och grafisk presentation av resultat
 • förstå innebörden av och kunna utföra hypotesprövningar
 • välja lämplig statistisk inferentiell metod utifrån olika variabel- och skaltyper
 • utföra vanliga statistiska beräkningar i programvaran JASP

Innehåll

Workshopserien vänder sig till doktorander som upplever att statistisk är lite extra svårt och i denna aktivitet tar vi en konceptuell och tillämpad ansats i statistikprogrammet JASP.

Workshopserien är uppdelad i fem moduler:

 1. Kunna ”se” min data – deskriptiv statistik och dataintegritet. I denna modul tränas dataimport, kodning, och vanlig deskriptiv statistik samt explorativ dataanalys gällande grundläggande statistiska antaganden.
 2. Att undersöka skillnader med fokus på T:n. Under modulen övar vi på att använda tre typer av t-tester; ensidigt t-test, oberoende t-test och parat t-test.
 3. När två blir fler. I denna tredje modul behandlas ANOVA och RM-ANOVA som är den naturliga fortsättningen på t-tester, alltså jämförelse av skillnader i gruppmedelvärden.
 4. Att undersöka samband och att kunna förutspå. Inom denna modul tränar vi på att undersöka korrelation samt övar på enkel och multipel linjär regression.
 5. När vi inte har medelvärden. I denna avslutande modul fokuserar vi på färdigheter att använda icke parametriska statistiska metoder såsom Chi-två test, binomialtest samt Mann-Whitney och Wilcoxon signed-rank test.

Undervisningsform

Undervisningsformen är av ”blended learning” karaktär där deltagaren först på egen hand tar del av en förinspelad videoföreläsning för att etablera en gemensam grund och som sedan följs av fem digitala datorlaborationer i workshopformat. För deltagande krävs att man laddar ner statistikprogrammet JASP (open sourceprogram från University of Amsterdam) innan träffarna. JASP programmet är tillgängligt via KI:s Software Center.

Datum 

Under workshopserien träffas deltagarna digitalt över Zoom vid fem till tillfällen kl 9-12 alternativt kl. 13-16.

 • 19/4 kl. 9-12
 • 25/4 kl. 13-16
 • 4/5 kl. 9-12
 • 11/5 kl. 13-16
 • 17/5 kl. 9-12

Workshopserien lämpar sig bättre för studenter som redan har liten förförståelse i ämnet genom till exempel ha avklarat någon grundkurs i statistisk. Det är önskvärt att deltaga i samtliga fem moduler. Workshopserien lämpar sig INTE för dig som tycker grunder är tråkigt och vill ha mer matte.

Serien hålls på svenska med minst 10 och max 20 doktorander och leds av Docent Per Palmgren från institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Registrering

Anmäl dig  senast den 6 april 2023. Hela workshopen är enbart på svenska. 

Kontakt

Per Palmgren Assisterande lektor