Konferenser och symposier Interprofessionellt lärande, att öva på säkra övergångar i patienters akuta vårdkedja

2022-09-29 9:00 - 11:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Alle 8

Syftet med denna workshop är att lära av och med varandra om bedömning, kommunikation och rapport i och mellan vårdteam och vid övergången till nästa del i vårdkedjan.

Denna session är en del av KI:s Utbildningskongress 2022.
för att delta behöver du registrera dig till kongressen. More information: KI:s Utbildningskongress 2022.

Facilatorer

Veronica Lindström, Marina Taloyan, Conte, H., Gulbrand, S., Jahr, H., Almaasarani, A. och Åkesson., N.

Upplägg

Workshop 120 minuter.

Språk

Workshopen hålls på svenska. 

Målgrupp

Lärare, studenter och kliniska handledare som är intresserade av interprofessionellt lärande.

Lärandemål

Efter genomförd Worskhop ska deltagaren utöver att lära av och med varandra om bedömning, kommunikation och rapport i och mellan vårdteam och vid övergången till nästa del i vårdkedjan:

  • Kunna identifiera nya möjligheter att utveckla IPL aktiviteter som kan användas både på campus och under verksamhetsförlagd utbildning,
  • kunna reflektera över möjligheter att tillsammans med kollegor och utifrån patientens vårdkedja utveckla hållbara IPL aktiviteter
  • vara inspirerad att i samverkan med andra professioner utveckla egna IPL aktiviteter.

Abstrakt

Bakgrund

Interprofessionellt lärande (IPL) behöver utvecklas till att bestå av hållbara aktiviteter som är baserade på utbildningsmål där studenter, kliniker och lärare samarbetar, reflekterar och får återkoppling på sitt interprofessionella samspel. Studenter beskriver att verka sida vid sida inom olika vårdområden inte är tillräckligt, utan IPL-aktiviteter ska utvecklas ifrån patienternas behov. Patientsäkerhetsrisker vid övergångarna i vårdkedjan kan uppstå när det finns olika professionella förhållnings- och kommunikationssätt, samt olika traditioner för informationsöverföring. Det kan uppstå oklarheter när olika bedömnings- och överrapporteringsmodeller används vilket leder till att avgörande information förloras i patientens övergång i vårdkedjan.

Syftet med denna workshop är att lära av och med varandra om bedömning, kommunikation och rapport i och mellan vårdteam och vid övergången till nästa del i vårdkedjan under IPL seminarium.

Genomförande

Utgångspunkten i workshopen är Mona (patient) som drabbats av tryck i bröstet. Vårdkedjans kontext är: fysioterapi, vårdcentral och ambulans. Deltagarna i workshopen får med stöd av filminspelning som visar Monas vårdförlopp och facilitatorer som ställer fördjupande frågor resonera om omhändertagande och förväntat resultat av teamets omvårdnad- och medicinska åtgärder.

IPL-seminariet har utarbetats av medarbetare från Karolinska Institutet, Hässelby Akademiska vårdcentral (AVC) och Samariten Ambulans AB. Efter avslutat seminarium resonerar deltagare och facilitatorer om hur seminariet som använts under workshopen kan utformas, utvecklas och användas inom olika kontext.