Föreläsningar och seminarier INSTÄLLT - Högre seminarium: Adj. prof. Maria Södersten

2019-11-18 16:00 - 17:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A

Obs! Forskningsseminariet är INSTÄLLT

Adjungerad professor, leg logoped Maria Södersten
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Titel: Utvärdering av könsbekräftande feminiserande röstbehandling för transkvinnor med könsdysfori – en prospektiv kontrollerad studie

Abstract: Många transkvinnor (personer som tillskrivits manligt kön vid födseln och identifierar sig som kvinnor) har en alltför maskulin röst och efterfrågar könsbekräftande feminiserande röstbehandling. Det finns metoder och övningar för att en röst ska låta mer feminin men studier som hittills utvärderat behandling har oftast haft få deltagare och saknat kontrollgrupp. Syftet med denna studie är att utvärdera behandling och även identifiera faktorer som kan ha betydelse för behandlingsresultatet. För att få ett stort antal deltagare samarbetar jag och kollegor vid Karolinska Institutet med forskare vid La Trobe University i Australien. Studien har planerats tillsammans med dem. Målet är att inkludera 80 deltagare, 40 från respektive ort.

Studien är prospektiv och datainsamling sker vid fyra tillfällen:

  1. vid rekrytering
  2. efter 3 månaders väntetid = före behandlingsstart
  3. direkt efter behandling avslutats och
  4. vid uppföljning efter 3 månader.

Material: En enkät om bakgrundsfaktorer har tagits fram och omfattar områden som kan vara prediktorer för behandlingsresultatet. Dessutom ingår ett flertal standardiserade frågeformulär och skalor som kommer användas som utfallsmått och vissa som prediktorer. Några frågeformulär är framtagna inom ramen för studien och kommer testas vad gäller reliabilitet och validitet. Röstinspelningar sker vid de fyra tillfällena i en akustikbehandlad studio enligt klinisk praxis. Deltagaren läser en standardtext med normal röststyrka och berättar till en serie bilder, läser texten igen med stark röst, samt håller ut vokaler. Det fysiologiska omfånget kartläggs med ett fonetogram. Akustisk och audioperceptuell analys kommer göras av det inspelade materialet.

Behandlingen omfattar 8-12 behandlingstillfällen 1 g/vecka och följer ett strikt protokoll. Tre logopeder vid Karolinska universitetssjukhuset och två vid La Trobe University genomför behandlingarna. För att säkerställa att dessa följer behandlingsprotokollet hålls avstämningsmöten regelbundet.

Datainsamling pågår och avslutas först i slutet av 2020. Vid seminariet kommer studiens upplägg och exempel på olika utfallsmått att presenteras.

För uppkoppling via videolänk kontakta Karin Söderholm.

Kontakt

Anna Peterson Administratör