Föreläsningar och seminarier Högre seminarium: Professor Anette Lohmander

2021-10-12 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Zoom

Hörsel och tidig tal- och språkutveckling hos barn med sekretorisk mediaotit (SOM) med eller utan gomspalt

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63696862019

Professor Anette Lohmander
Enheten för logopedi

Abstract

Många barn drabbas av sekretorisk mediaotit (SOM) under de första levnadsåren och det är mycket vanligt hos barn födda med gomspalt.

SOM uppstår när vätska ansamlas i mellanörat. Vid SOM är fluktuerande lätt till måttlig konduktiv hörselnedsättning vanligt med risk för negativ påverkan på tal- och språkutvecklingen. Förekomsten av SOM är högst mellan 10 och 24 månaders ålder och har rapporterats drabba omkring hälften av alla barn. Barn som föds med gomspalt har ännu högre risk att drabbas av SOM på grund av dysfunktion av örontrumpeten relaterad till gomspalten. Mer än 50 % av 3-åriga barn med gomspalt har sen /avvikande talutveckling. Förekomsten tycks inte på något tydligt sätt vara relaterad till operationsmetod. Påverkan av SOM-relaterad hörselnedsättning på tal- och språkutvecklingen är viktig att studera för att förstå talstörning utan känd orsak. Den är också viktig att studera hos barn med gomspalt med mycket hög förekomst av SOM.

För att studera hörsel vid SOM och påverkan av SOM-relaterad hörselnedsättning på den tidiga tal- och språkutvecklingen genomfördes projektet Tidig Utveckling av Tal och Hörsel (TUTH). Syftet var att undersöka förekomst och grad av hörselnedsättning samt tal och expressivt språk upp till 3 års ålder hos barn med SOM med eller utan gomspalt. Projektet var uppstart till jollerprojektgruppen Joller till Tal, som rymmer flera doktorand- och masterprojekt med studier av den tidiga tal- och språkutvecklingen hos barn med kända eller okända ogynnsamma tillstånd.

Referenser i TUTH-projektet

Sundman H, Flynn T, Tengroth B, Lohmander A. ABR thresholds in infants born with CLP and OME and infants with OME. Int J Pediatr Otorhinolar 2016;81:21-25. 

Henriksson N & Olsson S. Konsonantproduktion och expressivt ordförråd hos 10-18 månader gamla barn med gomspalt och/eller sekretorisk mediaotit. Examensarbete i logopedi, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, 2017.

Narin Jamal A. Expressivt ordförråd och konsonantproduktion vid 3 års ålder hos barn med gomspalt och barn med sekretorisk mediaotit. Examensarbete i logopedi, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, 2018.

Tengroth B, Lohmander A, Hederstierna C. Hearing thresholds concurrent with OME in young children with and without cleft palate. Cleft Palate-Craniofac J.2020;57:616-623  

Lohmander A, Raud Westberg L, Olsson S, Tengroth B, Flynn T. Canonical babbling and early consonant development related to hearing in children with otitis media with effusion with or without cleft palate. Cleft Palate-Craniofac J. 2021;58:894-905.

Goblirsch L. Perceptuellt skattad velofarynxfunktion och hypernasalitet hos tre-åriga barn med eller utan gomspalt samt lätt hörselnedsättning. Examensarbete i logopedi, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, 2021.

Assarsson L. Förståelighet hos tre-åriga barn med lätt hörselnedsättning relaterad till sekretorisk mediaotit med eller utan gomspalt. Examensarbete i logopedi, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, 2017.

Kontakt