Föreläsningar och seminarier Högre seminarium: Lisa Gustavsson

2022-03-08 16:00 - 18:00 Add to iCal
Online via Zoom

Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69232978962

Lisa Gustavsson

Stockholms universitet
samt anknuten till enheten för logopedi

Abstract

På seminariet kommer jag att berätta om ett projekt i slutfasen som handlar om effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling.

Projektet undersöker hur hyperartikulation (tydlig artikulation) i barnriktat tal påverkar barns språkliga utveckling. Barnriktat tal är en talstil som vuxna ofta använder när de pratar med små barn. Olika drag i barnriktat tal har visat sig ha en positiv effekt på olika aspekter av språkets utveckling, men väldigt lite är känt om just hyperartikulationens eventuella roll. Hyperartikulation förekommer både i barnriktat tal och i vuxenriktat tal. Talare anpassar spontant sin artikulation efter situationen. Till exempel brukar man tala tydligare i bullriga miljöer. Man anpassar också sin artikulation till vem det är man pratar med, till exempel när man pratar med ett litet barn som ännu inte lärt sig språket i någon större utsträckning. Hyperartikulation har syftet att i stunden möjliggöra eller förbättra förutsättningarna för fungerande kommunikation, men det är oklart om det har någon påverkan på språkutvecklingen på lång sikt.

Inom projektet utvecklades ett nytt mått på hyperartikulation som till skillnad från tidigare mått går att använda på enskilda vokalexemplar (Marklund & Gustavsson, 2020). Måttet normaliserar över olika vokaltyper och olika talare. Detta gör det möjligt att undersöka dynamiken i vokalartikulation under ett samtal. En utvärdering av måttet har genomförts genom att studera skillnader i föräldrars artikulation när de pratar med sitt 12 månader gamla barn jämfört när de pratar med en annan vuxen. Både det nya måttet och traditionella mått visar mer hyperartikulation i barnriktat tal än i vuxenriktat tal (Marklund & Gustavsson, 2020).

Vidare har projektet visat på ett samband mellan föräldrars artikulation av vokaler och barns egen produktion. Ju mer föräldrar hyperartikulerar desto mer fonetiskt avancerade är barnets vokaliseringar överlag (Marklund E., Marklund U. & Gustavsson, 2021). På en mer detaljerad nivå av individuella yttranden kunde man dock se att mer hyperartikulerade yttranden från föräldrarna följdes av mindre avancerade vokaliseringar från barnet (Marklund U., Marklund, E. & Gustavsson, 2021). En tolkning kan vara att den vuxnes hyperartikulation i stunden kräver mer bearbetningskraft från barnets sida, vilket leder till mindre avancerade vokaliseringar som omedelbar respons, men att det i längden kan ha en positiv påverkan på barnets produktion.

Projektet har också undersökt påverkan av barnriktat tal på ordinlärning (Gustavsson, Marklund, Ericsson & Hjerpe, in preparation). Resultat från två experimentella studier i audio-visuell ordinlärning hos 14 månader gamla barn håller på att analyseras.

Avslutningsvis kommer jag kort att berätta om ett nytt projekt som specifikt undersöker hyperartikulationens roll i ordigenkänning, ordsegmentering och ordinlärning hos spädbarn.

Publikationer

Gustavsson, L., Marklund, E., Ericsson, A., & Hjerpe, K. (in preparation). Word-learning in 14-month-old infants: A comparison between experimental paradigms.

Marklund, E., Marklund, U., & Gustavsson, L. (2021). An association between phonetic complexity of infant vocalizations and parent vowel hyperarticulation. Frontiers in Psychology (693866). doi: 10.3389/fpsyg.2021.693866.

Marklund, U., Marklund, E., & Gustavsson, L. (2021). Relationship between parents’ vowel hyperarticulation in infant-directed speech and infants’ phonetic complexity on the level of conversational turns. Frontiers in Psychology (688242). doi: 10.3389/fpsyg.2021.688242.

Marklund, E., & Gustavsson, L. (2020). The dynamics of vowel hypo- and hyperarticulation in Swedish infant-directed speech to 12-month-olds. Frontiers in Communication, 5(523768). doi: 10.3389/fcomm.2020.523768.

Kontakt