Föreläsningar och seminarier Högre seminarium: Ellika Schalling

2023-03-14 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online

Logopedisk forskning vid Uppsala universitet om förvärvade språk- och kommunikationsstörningar

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68419768568

Professor Ellika Schalling
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi,
Uppsala universitet

Abstract

Mer än 25 000 personer drabbas av stroke varje år i Sverige och av dessa får cirka en tredjedel afasi, ofta med kvarstående försämring av språkliga funktioner och kommunikation vilket för många medför inskränkt kommunikativ delaktighet och försämrad livskvalitet. Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/logopedi vid Uppsala universitet har en forskargrupp bildats där flera studier inriktade på afasi nu pågår eller är under planering.

I MIRAA-studien (Multimodal Intensiv Rehabilitering av Afasi och/eller förvärvad talApraxi) undersöks faktorer som underlättar och försvårar införande i svensk hälso- och sjukvård av intensiv rehabilitering av afasi och/eller talapraxi. Utfall gällande tal, språk, kommunikation och livskvalitet, samt deltagares (patienters och logopeders) erfarenheter av MIRAA studeras också.

Hälsolitteracitet handlar om förmågan att kunna få tillgång till, förstå och värdera hälsoinformation för att kunna delta i beslut. För personer med stroke är god hälsolitteracitet betydelsefull exempelvis för att kunna delta i beslut om vård och rehabilitering och för att kunna tillgodogöra sig hälsoinformation, t ex för att minska risken för återinsjuknande i stroke. Kunskap om hälsolitteracitet hos personer som fått stroke är låg. I ett nystartat doktorandprojekt studeras därför hälsolitteracitet hos personer med stroke med respektive utan afasi. Vidare utvärderas metoder såsom användning av bildstöd i syfte att stärka hälsolitteracitet hos strokepatienter och hur metoden uppfattas av både patienter och vårdgivare.

I ytterligare projekt inom forskargruppen studeras psykisk hälsa/ohälsa hos personer med afasi efter stroke och hur psykisk ohälsa hos personer med afasi och kommunikationssvårigheter tas omhand inom hälso- och sjukvården.

Ett sista nystartat projekt handlar om språk och kommunikation hos personer med låggradiga gliom. Språkliga/kognitiva funktioner före och efter kirurgi utvärderas med särskilt fokus på långtidseffekter och kvarstående rehabiliteringsbehov hos denna patientgrupp.

Vid seminariet presenteras forskargruppens arbete samt preliminära resultat i första hand från MIRAA-studien. 

Kontakt

Therése Forsberg Administratör