Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Joanna Werner

2022-12-02 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Gemzellrummet, B4:10a, NKS, Solna.

Phenotypic and genotypic characterization of patients with sarcoidosis with implications for disease course.

Team Länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZjlkMDEtNmUzYS00NzZlLWE0ZjgtNTk3MTc4ZmJkMDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%225fb452f1-273c-4570-99a0-de57271856f1%22%7d

Huvudhandledare:

Susanna Kullberg
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna. Karolinska Universitetssjukhuset.

Halvtidskommittén: 

Professor Thomas Sandström
Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Professor Eva Lindberg
Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.

Professor Jenny Mjösberg
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge.

Bihandledare:

Johan Grunewald
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna.

Natalia Rivera
Karolinska Institutet,  Institutionen för medicin, Solna.

Pernilla Darlington
Karolinska Institutet, Institution Södersjukhuset.