Föreläsningar och seminarier Grants Office webbinarium: SSMF:s Stora Anslag

2021-03-15 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online: Zoom

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser ett etableringsstöd för yngre forskare, SSMF:s Stora Anslag. Professor Gunnar Schulte, vetenskaplig sekreterare på SSMF, kommer att presentera utlysningen, ge några tips om hur man skriver en framgångsrik ansökan och svara på frågor.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag. Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport. Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Stödet riktar sig mot disputerade forskare med post-doktoral meritering. Heltidstjänsten kan kombineras med max 20% bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst som finansieras av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig till anslag.

Anslaget omfattar lönemedel för anställning som forskare eller motsvarande.  För heltidsanställning är beloppet 800 000 kronor per år. För halvtid gäller att lönekostnader motsvarande 50% av aktuell klinisk tjänst täcks, dock till max 800 000 kronor per år och att detta kombineras med klinisk tjänstgöring på halvtid. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 900 000 kronor per år i driftskostnadsanslag. Av anslagsbeloppet får max 20% användas för ersättning av projektnära indirekta kostnader.

Föredraget sker på engelska.

Kontakt