Föreläsningar och seminarier Dubbelt seminarium: Anders Sand och Fredrik Sand

2020-12-02 16:00 - 18:30 Add to iCal
Online Via Zoom

Metodseminarium "Validitet och felkällor i behandlingsstudier" samt doktorandseminarium "Genomsnittlig dependenslängd – resultat från en valideringsstudie och generaliserbarhet till andra diagnoser ".

Deltagande via Zoom: :  https://ki-se.zoom.us/j/67385169004

Tider:

  • Metodseminarium kl.16.00-17.20
  • Doktorandseminarium 17.30-18.30

Metodseminarium

Postdoc Fil. dr. Anders Sand
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Validitet och felkällor i behandlingsstudier

I behandlingsstudier finns det utrymme för att felkällor leder till att behandlingsresultat överskattas eller underskattas. Jag presenterar Cochrane gruppens angreppssätt och terminologi för beskrivning och utvärdering av felkällor i behandlingsstudier. Jag hoppas förtydliga vilka typer av felkällor som en RCT-design (randomised controlled trial) hjälper till att kontrollera för, men också vilka typer av felkällor som finns både i RCT och andra studiedesigner.

Jag hoppas att vi kan diskutera vilka typer av felkällor som är mer eller mindre troliga och allvarliga för olika typer av patientgrupper och interventioner som vi är intresserade av.

Doktorandseminarium

Doktorand Fredrik Sand
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Genomsnittlig dependenslängd – resultat från en valideringsstudie och generaliserbarhet till andra diagnoser 

Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen hos personer över 65 års ålder och medför förutom olika minnesproblem även störningar i förmågan att skriva (Croisile, 1999; Harnish & Neils-Strunjas, 2008; Luzzatti et al., 2003). Trots att skrivförmågan är mycket betydelsefull i det moderna samhället undersöks sällan skrivförmågan på ett systematiskt eller allsidigt sätt hos patienter med kognitiva problem. Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera sambandet mellan syntaktisk komplexitet i skrivna texter och grad av kognitiv nedsättning.  

Vid seminariet kommer jag ge en uppdatering av status för doktorandprojektet. Resultaten från en valideringsstudie kommer att presenteras, men huvuddelen av presentationen rör två nytillkomna projekt där vi planerar att undersöka generaliserbarheten för den primära analysmetoden. 

Kontakt