Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Ineke Samson och Hanna Steurer

2022-02-01 16:00 - 18:30 Add to iCal
Online via Zoom

"Erfarenheter av stamning under uppväxten hos kvinnor med dold stamning - en intervjustudie", samt

"Användning av en bärbar röstmätare för att studera överföring av behandlingseffekter efter intensiv gruppträning av tal, röst och kommunikation"

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65525867139

Erfarenheter av stamning under uppväxten hos kvinnor med dold stamning - en intervjustudie

Doktorand Ineke Samson

Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Påläsare: Sara Burge

Abstract

Bakgrund

Det är inte ovanligt för människor som stammar att dölja eller försöka minimera sina stamningssymtom genom att tala mindre eller undvika vissa ord eller situationer. Resultat av tidigare studier indikerar att detta förekommer oftare bland flickor i tonåren än bland jämnåriga pojkar. Som en strategi för att hantera stamningen väljer flickor, oftare än pojkar, att tystna eller undvika situationer som innebär verbalt deltagande (Samson et al., 2021). Detta sätt att hantera stamningen leder ofta till en stark känsla av oro, nedstämdhet och kan även ge upphov till ångest (Constantino et al., 2017). Det finns idag begränsad kunskap om förklaringen till hur s k dold stamning uppstår och vilka konsekvenser det får för såväl självbild som livskvalitet. I djupintervjuer med unga kvinnor som upplever ett problem med stamning men där karaktäristiska symtom för stamning inte uppfattas av omgivningen, undersöks hur stamning utvecklats och hanterats under uppväxtåren.  

Frågeställning

Vilka upplevelser och erfarenheter från barndom och tonår har lett fram till val av strategier för att hantera stamningen hos unga kvinnor som idag lever med dold stamning? Vilken inverkan har strategierna haft på självbild och självförtroende? Vilken inverkan har strategierna haft på attityd till kommunikation och kommunikativ delaktighet, för prestationer i skolan och för olika val i livet?

Metod

Elva intervjuer har genomförts. Intervjuerna analyseras enligt kvalitativ metod (Graneheim & Lundman, 2004) med fokus på hur upplevelser av stamning under barn- och ungdomsår lett fram till hur stamningen hanteras. Kvantitativa data har också inhämtats från tre självrapporteringsinstrument och kommer att bearbetas, analyseras och relateras till resultaten av intervjuerna.

Preliminära resultat kommer att redovisas.

Användning av en bärbar röstmätare för att studera överföring av behandlingseffekter efter intensiv gruppträning av tal, röst och kommunikation

Doktorand Hanna Steurer

Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Påläsare: Emilie Hagberg

Abstract

De allra flesta som drabbas av Parkinsons sjukdom (PS) upplever förändringar vad gäller tal, röst och kommunikation. Många får dysartri, en neuromotorisk talstörning, där nedsatt röststyrka med svårigheter att göra sig hörd är det vanligaste symtomet. Försämrad kommunikationsförmåga leder för många med PS till minskad delaktighet i olika livsaktiviteter och försämrad livskvalitet.

Röst- och talträning med fokus på ökad röststyrka har visats kunna ge positiva effekter på tal och kommunikation, särskilt vid intensiv träning. Överföring av användning av ökad röststyrka till andra situationer än övningssituationen är dock en kvarstående utmaning för många med PS.

Utvärdering av röst- och talträning baseras vanligen på inspelningar genomförda i kontrollerade miljöer. Att objektivt utvärdera röstanvändning och dess påverkan på kommunikativa situationer är en utmaning och få studier har fokuserat på överförbarheten av röst- och talträning från behandlingsrummet till mer vardagliga situationer. Bärbara röstmätare kan möjliggöra långtidsregistrering av röstanvändning, exempelvis av röststyrka i relation till bakgrundsbuller samt av fonationstid (procent talad tid av mätperioden). I doktorandseminariet presenteras resultat från en nyligen publicerad studie som har undersökt genomförbarheten av att använda en bärbar röstmätare för att studera överföring av effekter på tal och röst efter intensiv gruppträning till vardagliga sammanhang utanför träningssituationen.

Kontakt