Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Hanna Steurer & Marika Schütz

2021-03-11 16:00 - 18:30 Add to iCal
Online Via Zoom

"Tal, kommunikation och kognition vid Parkinsons sjukdom – tvärsnittsstudier och effekter av intensiv träning", samt
"MIRAA - En nationell studie gällande intensivrehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke"

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/69693695230

Tal, kommunikation och kognition vid Parkinsons sjukdom – tvärsnittsstudier och effekter av intensiv träning

Doktorand Hanna Steurer
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Helena Hybinette, doktorand vid Enheten för logopedi 

Abstract

HiCommunication är ett nytt träningsprogram i gruppformat för tal och kommunikation för personer med Parkinsons sjukdom (PS). Träningsprogrammet utgår från principer som anses gynna inlärning och neuroplasticitet och utvärderas nu i en randomiserad kontrollerad studie av 86 deltagare med PS. Den data som studien genererar är omfattande och möjliggör undersökning av träningseffekter på tal och röst, kartläggning av kognition och eventuella kognitiva förändringar till följd av träningen samt studier av eventuella neuroplastiska förändringar för de deltagare som genomgått HiCommunication. Strukturella och/eller funktionella förändringar i hjärnan studeras med hjälp av magnetröntgenundersökning samt funktionell magnetröntgenundersökning. Data registrerades också med bärbar röstackumulator från en mindre grupp av studiedeltagare för att undersöka överföring av träningseffekter till situationer utanför träningssituationen.

I doktorandseminariet presenteras preliminära resultat från två delstudier som syftar till att:

  1. undersöka mekanismerna bakom hypokinetisk dysartri genom att länka tal- och röstsymptom till strukturella förändringar i hjärnan hos personer med PS
  2. studera överföring av effekter på tal, röst och kommunikation till vardagliga sammanhang utanför träningssituationen

MIRAA - En nationell studie gällande intensivrehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke

Doktorand Marika Schütz
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Ineke Samson, doktorand vid Enheten för logopedi 

Abstract

MIRAA-studien (Multimodal Intensiv Rehabilitering av Afasi och talApraxi) är en del av mitt doktorandprojekt där implementering och effekter av intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke undersöks.

Studien syftar till att stimulera och implementera ett intensivt rehabiliteringsprogram av ICAP-format (Intensive Comprehensive Aphasia Program) (Babbitt, Worall & Cherney, 2015) samt detektera hindrande och möjliggörande faktorer för intensivbehanding av afasi och/eller talapraxi efter stroke. Sekundärt syftar studien även till att utvärdera effekter av intensivbehandlingen avseende språk, tal, kommunikation och livskvalitet. 21 kliniker med 35 logopeder över landet som bedriver strokerehabilitering medverkar. Studien inleddes i januari 2021 med att deltagande logopeder deltog i en 2-dagars workshop med uppföljande seminarium under våren 2021 i behandlingsmetoder, testmetodik och upplägg av intensiv logopedisk intervention.

Deltagande logopeder rekryterar forskningspersoner (patienter) som erbjuds intensivbehandling i sex veckor. Forskningspersonerna randomiseras i två grupper, direkt behandling eller behandling efter 6 veckors väntetid (kontrollgrupp). Följsamhet och behandlingsresultat dokumenteras. Testning av tal och språk görs före och efter intervention samt vid långtidsuppföljning. Efter genomgången intervention svarar logopeder och forskningspersoner på enkätfrågor om nöjdhet och eventuella upplevda förändringar efter MIRAA samt hindrande/underlättande faktorer vid genomförandet av interventionen. Kvalitativ djupstudie i form av klinisk observation och djupintervjuer genomförs vid fem slumpade kliniker i representativa grupper utifrån kriterierna organisationsform samt verksamhet i stad/glesbygd. Projektet väntas ha betydelse för rehabilitering av språk och tal efter stroke genom att främja införandet av Socialstyrelsens nya riktlinjer (Socialstyrelsen, 2018) avseende intensiv rehabilitering av afasi efter stroke men också bidra till ett nationellt kunskapslyft hos logopeder inom området 

Referenser 

Babbitt, E. M., Worrall, L. E., & Cherney, L. R. (2015). Structure, processes, and retrospective outcomes from an intensive comprehensive aphasia program. American Journal of Speech-Language Pathology, 24(4), S854–S863. 

Socialstyrelsen (Swedish National Board of Health and Welfare). Nationella riktlinjer för vård vid stroke. (National guidelines for stroke care) (2018) Stockholm: Socialstyrelsen

Kontakt