Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Emilie Hagberg & Fredrik Sand Aronsson

2021-09-14 16:00 - 18:30 Add to iCal
Online Zoom

"Utvärdering av logopedisk behandling av kvarstående talavvikelser vid läpp-käk-gomspalt", samt
"Syntaktisk komplexitet i skriftliga bildbeskrivningar vid frontallobsdemens"

Join Zoom Meeting: https://ki-se.zoom.us/j/62335812460

Utvärdering av logopedisk behandling av kvarstående talavvikelser vid läpp-käk-gomspalt

Doktorand Emilie Hagberg
Enheten för logopedi
Påläsare: Susanne Rex, doktorand
Enheten för logopedi

Abstract

Läpp-käk-gomspalt (LKG) är den vanligaste ansiktsmissbildningen med en incidens på 1 per 500 barn födda i Sverige. Operationsmetoden vid slutning av gommen och dess eventuella påverkan på utveckling av talet har studerats länge och resultaten varierar men visar sammantaget en hög förekomst av talavvikelser vid 5 års ålder (25-50%) oavsett operationsmetod. Artikulatoriska avvikelser hos barn födda med LKG behandlas med logopedisk intervention men effekten av logopedisk behandling är hittills mycket lite undersökt och behandlingsstudier av talstörningar relaterade till LKG är fortfarande få. Genomförandet av randomiserade eller jämförande gruppstudier med erforderlig gruppstorlek är svårt då det råder stor heterogenitet i gruppen barn med LKG och kvarstående talstörningar. Det gäller grundorsak, ålder, talstörningens specifika natur och förekomst av tilläggsproblem. Logopedisk behandling har i detta forskningsprojekt därför systematiskt utvärderats genom upprepade kontrollerade fallstudier, sk ”single subject experimental design”. Sju kontrollerade fallstudier har genomförts och metodiken och preliminära resultat för dessa kommer att presenteras och diskuteras vid kommande doktorandseminarium.

Syntaktisk komplexitet i skriftliga bildbeskrivningar vid frontallobsdemens

Doktorand Fredrik Sand Aronsson
Enheten för logopedi
Påläsare: Hanna Steurer, doktorand
Enheten för logopedi

Abstract

I mitt doktorandprojekt tittar jag på om syntaktisk komplexitet i skrift kan användas för att identifiera personer med Alzheimers sjukdom och undersöka den prediktiva potentialen för komplexitetsmåtten. I en nyligen publicerad studie fann vi signifikanta skillnader i komplexitet mellan olika grad av kognitiv nedsättning. Vid seminariet kommer jag att kort presentera ett pågående projekt där vi undersöker generaliserbarheten av metoden till andra diagnoser, i det här fallet frontallobsdemens.

Kontakt

Anna Peterson Administratör