Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Åsa Mogren och Ineke Samson

2020-09-07 16:00 - 18:30 Add to iCal
Annan Via Zoom

"Bettavvikelser hos barn med talstörning" samt
"Självskattad svårighetsgrad av manifesta och associerade stamningssymtom relaterat till logopeders skattning av manifesta symtom"

Join Zoom Meeting


https://ki-se.zoom.us/j/64588016321?pwd=a1RlWGJ6bjVnbUJvcWtnMVVyT3Nudz09&from=msft

Meeting ID: 645 8801 6321
Passcode: 828033
One tap mobile
+46850163827,,64588016321# Sweden
+46850500828,,64588016321# Sweden

Dial by your location
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 408 638 0968 US (San Jose)
+1 408 652 8184 US (San Jose)
+1 646 876 9923 US (New York)
Meeting ID: 645 8801 6321
Find your local number: https://ki-se.zoom.us/u/ccHL6xO0Fr

Join by SIP
64588016321@109.105.112.236
64588016321@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 645 8801 6321
Passcode: 828033

Join by Skype for Business
https://ki-se.zoom.us/skype/64588016321

Bettavvikelser hos barn med talstörning   

Kl.16.00-17.00

Doktorand Åsa Mogren
Enheten för logopedi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Abstract

Bettavvikelser är vanligt hos barn och ungdomar. Bettutvecklingen påverkas av både genetik och miljömässiga faktorer. Avvikande orofacial funktion och orala vanor anses kunna påverka bettutvecklingen negativt. Flera studier har rapporterat ökad förekomst av bettavvikelser hos barn och ungdomar med utvecklingsneurologiska tillstånd. Påverkan på orofacial funktion förekommer hos barn med talstörning och de kan då ha en ökad risk att utveckla en bettavvikelse. Om den bakomliggande orsaken till talstörningen beror på genetisk avvikelse finns också en ökad risk för att en bettavvikelse kan uppstå. Bettavvikelser kan påverka förmågan att tugga effektivt och att sluta läpparna. Bettavvikelser kan också ge upphov till käkledsbesvär. De flesta lättare bettavvikelser kan behandlas effektiv och det är därför viktigt att följa bettutvecklingen hos barn med ökad risk för att utveckla bettavvikelser.

I föreliggande studie har bettavvikelser och orofacial funktion undersökts hos 61 barn med talstörning i åldrarna 6-17 år och resultaten har jämförts med en kontrollgrupp med 45 barn i samma åldrar. Resultat vad gäller bettbedömning, tuggeffektivitet, bitkraft och intra oral sensorik kommer att presenteras vid detta doktorandseminarium.  

Självskattad svårighetsgrad av manifesta och associerade stamningssymtom relaterat till logopeders skattning av manifesta symtom

Kl.17.30-18.30

Doktorand Ineke Samson
Enheten för logopedi, 
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Abstract

Det förefaller finnas en skillnad mellan könen, framför allt under tonåren, för i vilken grad stamning har en påverkan på livskvalitet. I en undersökning av tonårsflickors och -pojkars upplevelse och erfarenhet av att stamma framkom att tonårsflickorna rapporterade att stamningen hade en mer negativ inverkan på deras liv jämfört med de jämnåriga pojkarna (Samson, Lindström, Sand, Herlitz & Schalling, 2020). Skillnaden mellan könen var särskilt framträdande för frågor som relaterade till svårigheter att kommunicera i vardagliga situationer och de känslomässiga reaktioner som stamningen gav upphov till. Tonårsflickorna rapporterade att stamningen begränsar deras delaktighet och att de drar sig undan sociala sammanhang i större utsträckning än pojkar. Dessa könsskillnader var inte så uttalade bland yngre flickor och pojkar (7 - 12 år) som stammar och inte heller bland icke-stammande tonåringar, vilket indikerar att denna könsskillnad är specifik för upplevelsen av stamning hos tonåriga flickor. I studien undersöktes dock inte hur upplevelsen av stamning var relaterad till grad av manifesta stamningssymptom och inte heller om den egna upplevelsen av stamnings svårighetsgrad överensstämde med skattning av svårighetsgrad gjord av logopeder med expertis inom området. I en nu pågående studie undersöks därför dessa frågor vidare, det vill säga hur upplevelsen av stamning (de associerade symtomen) interagerar med hur allvarligt de manifesta stammande symtomen upplevs, samt hur den egna upplevelsen av stamningens svårighetsgrad överensstämmer med lyssnarens.

Deltagare i studien var 19 kvinnor och 19 män (13 - 25 år), rekryterade via logopeder och genom Stamningsförbundet. Deltagarnas upplevelse och erfarenhet av stamning bedömdes med instrumentet The Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering, OASES (Yaruss & Quesal, 2016). Svårighetsgraden (0-5) av åtta aspekter av manifest stamning skattades av deltagarna på en skala utformad för studien. Videoinspelat tal av deltagarna bedömes av en panel bestående av tre logopeder, specialiserades inom området stamning, med den svenska versionen av Stuttering Severity Instrument, SSI-3 (Riley, 1994). Resultatet av OASES kommer att relateras till skattningen av den manifesta stamningens svårighetsgrad. Den självskattade svårighetsgraden av stamning relateras till logopedernas bedömningar av stamningens svårighetsgrad, erhållet i SSI-3. Alla analyser utförs för kvinnor och män separat för att möjliggöra jämförelser mellan könen. Vi seminariet kommer den använda metoden och preliminära resultat att diskuteras.

Kontakt

Anna Peterson Administratör