Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Åsa Mogren och Fredrik Sand

2019-10-21 16:00 - 18:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi

OBS: Svar om deltagande senast den 16 oktober då kaffe och smörgås serveras i pausen mellan de två seminarierna. Anna Peterson, Forskningsassistent, anna.peterson@ki.se!

Måndagen den 21 oktober, kl. 16:00-18:30

Doktorand Åsa Mogren
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Påläsare Helena Hybbinette

Titel: Rörelseanalys i 3D av läpp- och käk rörelser under vokalproduktion hos barn med och utan talstörning.

Abstract: Övergripande syfte med projektet är att undersöka hur barn med och utan talstörning rör läppar och käke i tre dimensioner (lateralt, vertikalt och anterio-posteriort) under produktion av vokalerna [a], [ʊ] och [ɪ] i en stavelsesekvens med bilabial nasal. Frågeställningar är: Hur ser rörelseomfånget ut under produktion av de utvalda vokalerna? Är rörelserna symmetriska? Finns det några köns- och/ eller åldersskillnader? Är det skillnad i rörelseomfång och symmetri i läppar och käke under produktion av vokaler mellan barn med och utan talstörning?
Undersökningsgruppen innefattar 43 barn med typisk talutveckling och 49 barn med talstörning i åldrarna 6 -17 år.
Inspelningar av stavelserepetitionerna är gjorda med rörelseanalysprogrammet SmartEye Pro Mimic Muscle Evaluation (MME) (SmartEye AB, Göteborg).
Preliminära resultat visar att gruppen barn med talstörning har större käk rörelser i sidled under produktion av alla tre testade vokaler. Läpparnas rörelser i sidled är också mer asymmetriska hos gruppen barn med talstörning. 

För uppkoppling via videolänk kontakta Karin Söderholm!


Doktorand Fredrik Sand
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Påläsare Susanne Rex

Titel: Syntaktisk komplexitet som en prediktor för Alzheimers sjukdom – förändrad metod

Abstract: Alzheimers sjukdom medför förutom minnesproblem även olika störningar i skrivförmågan. Stavningen försämras och efterhand även motoriska och spatiala aspekter av skriften. Trots att skrivförmågan är så väsentlig i det moderna samhället undersöks den sällan direkt hos patienter med kognitiva problem. Det aktuella projektet handlar om hur textproduktionen förändras vid lindrig kognitiv störning och Alzheimers sjukdom och om det finns kliniskt användbara mått på sådana förändringar. Mått på syntaktisk komplexitet som är teoretiskt grundade i arbetsminnesmodeller är av särskilt intresse i detta projekt.

Vid seminariet kommer planerade förändringar i datainsamling och statistisk metod att presenteras utifrån erfarenheter hittills i projektet.

För uppkoppling via videolänk kontakta Karin Söderholm!

 

Kontakt

Anna Peterson Administratör