Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Anna Persson och Susanne Rex

2019-11-12 16:00 - 18:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi

Tisdagen den 12 november, kl. 16:00-18:30

Doktorand Anna Persson
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare Ann Malmenholt

Titel: Ordförrådsutveckling de första 3 åren hos en grupp barn med måttlig hörselnedsättning

Abstract: Trots tidig upptäckt av hörselnedsättning med möjlig anpassning av hörapparater vid några månaders ålder visar tidsaktuell forskning att barn med hörselnedsättning fortfarande har svårt att nå upp till ålderstypiska tal- och språknivåer före skolstart. Syftet med föreliggande studie är att undersöka tillväxt, komposition och komplexitetsnivå av det expressiva ordförrådet fram till 3 års ålder hos en grupp barn som fötts med måttlig hörselnedsättning och fått hörapparater anpassade före 6 månaders ålder. Resultaten från föräldraskattningarna SECDI-I (10 mån), SECDI-II (18, 24, 30 månader) och SCDI-III (30 och 36 månader) kommer att jämföras med en samtida referensgrupp med typisk hörsel. Utfallsmåtten för barnen med hörselnedsättning kommer även att analyseras utifrån faktorer som ålder vid hörapparatanpassning, grad av hörapparatanvändning samt hörapparaternas inställningar (s.k ”SII-värde”).  Analyserna ska precis påbörjas och min förhoppning är att kunna presentera några preliminära resultat.

För uppkoppling via videolänk kontakta Karin Söderholm! 

Doktorand Susanne Rex
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet                  
Påläsare Anna Nyman

Titel: DYMTA – ett test för motorisk talbedömning på svenska. Prövning av validitet och reliabilitet.

Abstract: Barn med talstörningar (Speech Sound Disorders; SSD) är en heterogen grupp. Bristande eller felaktig klassificering är kostsamt både för den som skulle kunna tillgodogöra sig en behandling och inte får den, och för den som lägger tid och oro på en behandling som inte ger effekt. En utmaning vid differentialdiagnostik av talstörningar är att bedöma om och i vilken grad talmotoriska planeringssvårigheter förekommer, s.k. taldyspraxi (Childhood Apraxia of Speech; CAS). Ett svenskt test Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) att använda i denna process, har tagits fram baserat på en amerikansk förlaga - Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills; DEMSS. God validitet och reliabilitet har påvisats för DEMSS och syftet med berörd studie är att undersöka validitet och reliabilitet för DYMTA.

Doktorandpresentationen ger en översikt om begreppen validitet och reliabilitet hos ett test och specifik information om de vetenskapliga mått som kommer att prövas i aktuell studie, varav ett är agglomererad hierarkisk klusteranalys. Preliminära resultat, baserat på en klinisk population, kommer att presenteras.

 

Kontakt

Anna Peterson Administratör