Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Anna Nyman & Marion Lieberman

2021-01-26 16:00 - 18:30 Add to iCal
Online Via Zoom

"Att mäta joller – preliminära resultat från en metodstudie" samt "Uppföljning av barn med försenad jollerutveckling "

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/64523824614

Att mäta joller – preliminära resultat från en metodstudie

Doktorand Anna Nyman
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Påläsare: Fredrik Sand, doktorand vid Enheten för logopedi

Abstract

Spädbarns joller har rönt stort forskningsintresse, eftersom det har visat sig vara relaterat till senare tal- och språkutveckling. Det finns många olika sätt att mäta joller, men ett vanligt mått är canonical babbling ratio (CBR), som mäter andelen av barnets joller som består av vuxenlika stavelser. Trots att CBR-måttet är vanligt använt är det dock mycket sparsamt undersökt och det vedertagna gränsvärdet för att skilja barn som är i stavelsejollerstadiet från de som inte är det, har inte validerats. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilket gränsvärde som är lämpligt att använda för att avgränsa barn med typisk utveckling av joller från barn där jollerutvecklingen är försenad eller avvikande.

I denna metodstudie används data från tre pågående projekt vid Enheten för logopedi. I projekten, som har fokus på olika kliniska grupper, har deltagare följts från 10 månader till 3 år och deras joller, ordförråd och uttalsförmåga har bedömts med samma eller snarlika metoder. I analysen jämförs barnens CBR vid 10 månader dels med ett annat mått på joller vid samma tidpunkt, dels med senare utfall på tal- och språkvariabler. Målet är att med hjälp av dessa analyser kunna föreslå ett valitt gränsvärde för CBR-måttet.

I presentationen kommer preliminära resultat från studien att presenteras och metodologiska överväganden diskuteras.

Uppföljning av barn med försenad jollerutveckling

Doktorand Marion Lieberman
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Påläsare: Åsa Mogren, doktorand vid Enheten för logopedi

Abstract

Utvecklingen av joller sker stegvis och leder fram till stavelsejoller där vokal- och konsonantlika vokalisationer kombineras till stavelser. Dessa stavelser är föregångare till tal då de är mycket lika stavelserna i barnets första ord. Barn som inte använder stavelsejoller vid 10 mån har tidigare visats vara i risk för både talstörning (konsonantproduktion och expressivt ordförråd) och utvecklingsavvikelse. I en screeningstudie jämfördes utfallet på en jollerscreening på BVC vid 10 månader (Jollerkoll) med utfallet på ordinarie språkscreening på BVC vid 2,5/3 år för ca 1200 barn i Stockholms- och Göteborgsområdet. De barn som inte hade stavelsejoller följdes upp med bedömning av tal, språk och allmän utveckling vid 12 mån, 18 mån och 3 år. En grupp barn med typisk jollerutveckling och utfall vid 2.5/3-års språkscreening på BVC följdes också upp med samma bedömningsmaterial.

Vid seminariet kommer resultat från screeningsstudien presenteras liksom planering av en uppföljningsstudie av barnen med försenad jollerutveckling. En planerad jämförelse av 3-års bedömningar för barn med försenad och typisk jollerutveckling kommer också diskuteras.

Kontakt

Anna Peterson Administratör