Publicerad: 2024-02-16 15:25 | Uppdaterad: 2024-02-20 14:37

Just nu är det begränsad tillgång på antibiotika

Foto: Getty Images
Få nya sorters antibiotika har utvecklats under de senaste 50 åren. Foto: Getty Images

Information till dig på Dentmed som förskriver antibiotika:
Bristen på viss antibiotika har lett till att det behövs göras vissa justeringar i förskrivningen. Alla förskrivare behöver därför hålla sig uppdaterade kring vad som gäller just nu.

Tillgången till antibiotika är idag begränsad. Här kan situationen uppstå att det förskrivs bredspektrumpreparat med fler biverkningar och mer resistensdrivande potential. Antibiotikaresistensen i sig kan också bidra till att behandlingsalternativ redan från början är begränsade.

Åtgärder pågår för att motverka situationen, men en enkel lösning finns inte inom den närmaste tiden. Alla förskrivare behöver därför hålla sig uppdaterade kring läget.

Vid förskrivning av antibiotika:

Håll dig uppdaterad om läget via (www.lakemedelsverket.se).

Hamstra inte eftersom det:

  • Ökar bristen
  • Leder till felprioriteringar.
  • De mest sjuka drabbas värst vid bristsituation
  • Antibiotika ”ligger i skåp och lådor” och datum går ut.

När eventuell brist är över – återgå till smalspektrumpreparat enligt riktlinjer!

Följ rekommendationer för antibiotikaanvändning (undvik överförskrivning).

Alternativa preparat vid brist

När bristen är ett faktum finns rekommendation och dosregim för alternativa preparat på www.janusinfo.se eller www.strama.se.

Råd vid brist

  • Om det aktuella preparatet inte finns i rätt styrka är det bättre att ligga över rekommenderad dos än under.
  • Finns inte amoxicillin så bör man, om inte kontraindikation föreligger, ge en dos klindamycin 600 mg som profylax.
  • Använd aldrig kombinationspreparat med amoxicillin + klavulan­syra som profylax.
  • Fenoximetylpenicillin lämpar sig inte som profylax mot infektioner även om det är utmärkt för att behandla infektioner.