Publicerad: 2022-04-25 16:50 | Uppdaterad: 2022-04-25 17:21

Junior Investigator Award: Sex KI-forskare tilldelas medel för SDG-relaterad forskning

Pandemic concept, close up of scientist holdnig and analyzing planet earth
Foto: GettyImages.

I november 2021 utlyste KI för andra gången interna forskningsmedel för SDG-relaterad forskningsprojekt, denna gång riktad till juniora forskare. Sex forskningsprojekt har valts ut i en konkurrensinriktad granskningsprocess.

A text in blue that reads: Sustainable development goals.
Foto: United Nations.

FN har utvecklat 17 mål för hållbar utveckling (SDG) som ska uppnås fram till 2030. KI bidrar till att hitta lösningar på hälsoutmaningar och att hjälpa till att uppfylla dessa mål enligt Strategi 2030.

KI:s andra interna utlysning, som tillkännagavs vid konferensen om hållbar utveckling, syftade till att uppmuntra yngre KI-forskare att engagera sig i SDG-relaterade frågor och att vidareutveckla SDG-relaterad forskning vid KI.

6 projekt av 29 ansökningar har efter noggrann utvärdering valts ut och får dela på 1 miljon kronor. Dessa projekt är av hög kvalitet och beskriver det breda spektrum som målen för hållbar utveckling utgör. Dessa bidrag finansieras genom KI:s strategi 2030 och är en viktig del av projektet Ett KI för hållbar utveckling.

Forskare och deras projekt:

Anna Kågesten
Anna Kågesten. Foto: Joel Nilsson.

Anna Kågesten

Institution: Global folkhälsa (GPH)
Beviljas bidrag: 200,000 SEK
Projekt: Ungas hälsa och de globala målen: prioriterade indikatorer för att förbättra uppföljning och utvärdering av framsteg relaterat till ungdomars liv och hälsa.
Beskrivning: Ungdomar 10–19 år är i stort sett osynliga i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet med detta projekt är att undersöka hur prioriterade indikatorer som tagits fram av initiativet Global Action for Measurement of Adolescent Health (GAMA), kan bidra till att förbättra uppföljning och utvärdering av ungas liv och hälsa i relation till flera av de globala målen – så som god hälsa och välbefinnande (mål 3), avskaffa fattigdom (mål 1) och hunger (mål 2) samt uppnå jämställdhet (mål 5) och minskad ojämlikhet (mål 10). Projektet genomförs i samverkan med Världshälsoorganisationen (WHO).

Margit Endler and her research group in South Africa.
Margit Endler och hennes forskargrupp i Sydafrika. Foto: privat.

Margit Endler

Institution: Kvinnors och barns hälsa (KBH)
Beviljas bidrag: 200,000 SEK
Projekt: Telemedicin för preventivmedelsrådgivning efter abort i Sydafrika: ett pilotprojekt.
Beskrivning: Effektiva preventivmedel är en avgörande del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvinnors egenmakt, och fattigdomsminskning (SDG 1,4 och 5). Trots detta är behovet av preventivmedel efter abort och underutnyttjandet av långtidsverkande reversibla preventivmedel fortfarande högt globalt. Tiden kring en abort är en möjlighet att ge kvinnor val och tillgång till moderna preventivmedel. Med hjälp av människocentrerad design kommer detta forskningsprojekt att utveckla och testa en online applikation för individualiserad preventivmedelsrådgivning, som kommer utvecklas genom systematisk forskning om preferenser och erfarenheter hos kvinnor i Sydafrika.

Sibylle Herzig van Wees at the Ethiopian Graduate School of Theology
Sibylle Herzig van Wees vid Ethiopian Graduate School of Theology. Foto: privat.

Sibylle Herzig van Wees

Institution: Global folkhälsa (GPH)
Beviljas bidrag: 200,000 SEK
Projekt: Arbeta med religiösa ledare för att minska ojämlikhet mellan könen och våld i nära relationer i Etiopien.
Beskrivning: Att komma till bukt med våld mot kvinnor och flickor samt att öka jämställdheten är två mycket angelägna frågor i Etiopien. De berör även flera av de globala målen för en hållbar utveckling (3, 5, 10 & 16). Syftet med det här projektet är att utvärdera resultaten av en intervention som engagerar religiösa ledare i ansträngningar att minska våld mot kvinnor och flickor i Etiopien. Slutsatserna från projektet kan bidra till viktiga och bredare insikter kring att engagera religiösa ledare i jämställdhets- och hälsointerventioner.

Elena Raffetti
Elena Raffetti. Foto Antonietta Pelamatti.

Elena Raffetti

Institution: Global folkhälsa (GPH)
Beviljas bidrag: 200,000 SEK
Projekt: Extrema temperaturer, negativa hälsoutfall och framtida scenarier - en epidemiologisk studie om extrema temperaturers inverkan på hälsan.
Beskrivning: Klimatförändringar ökar frekvensen av extrema temperaturer och studier har påvisat negativa hälsoeffekter och ökad dödlighet kopplat till extremväder. Hur socioekonomiska ojämlikheter påverkar dessa effekter, direkt och indirekt, är mindre belagt. Med Sverige som exempel ska projektet klarlägga anpassningar till olika klimat, hälsoeffekten av avvikande och extrema temperaturer samt bygga framtidsscenarier som kan bidra till rekommendationer och beredskapsstrategier. Projektet genomförs i samarbete med Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) och Uppsala universitet, denna utmärkelse kommer bidra till datainsamlingen.

Jonatan Martín-Rodríguez
Jonatan Martín-Rodríguez. Foto: KI.

Jonatan Martín-Rodríguez

Institution: Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)
Beviljas bidrag: 100,000 SEK
Projekt: Antibiotikaresistens och överföring hos vattenburna bakterier.
Beskrivning: Antibiotikaresistens är en pågående, tyst pandemi som till stor del drivs av den horisontella spridningen av resistensbestämningsfaktorer i miljön. I detta sammanhang representerar den akvatiska miljön, som lider av höga nivåer av antropogent tryck och kontaminering, en hotspot för överföring och en reservoar av resistensgener. Mindre studerade men inte mindre viktiga är sediment, där inneboende syregradienter, distinkt mikrobiotasammansättning och närvaro av biofilmsamhällen kan ge helt andra spridningsvägar. I detta projekt kommer vi att övervaka förorening av antibiotikarester i akvatiska ekosystem samt avloppsvatten. Vi kommer att isolera resistenta Shewanella spp. och Vibrio spp., och vi kommer att analysera de (epi)genetiska bestämningsfaktorerna som driver förvärvet av resistens i dessa modellbakterier.

Porträtt av Shireen Sindi
Shireen Sindi. Foto: Ingemar Kåreholt.

Shireen Sindi

Institution: Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Beviljas bidrag: 100,000 SEK
Projekt: Luftföroreningar och demens: En banbrytande undersökning av biologiskamekanismer (PolluDem).
Beskrivning: Demens och Alzheimers sjukdom (AD) orsakar stort lidande för familjer och enorma kostnader för samhället. Målet med PolluDem Projekt är att undersöka de biologiska mekanismerna. Projektet kommer att undersöka sambandet mellan luftföroreningar, buller, brist på grönska och AD/annan demens, hjärnavbildning, synaptiska & neuroinflammatoriska markörer, AD biomarkörer och stressbiomarkörer. Detta tvärvetenskapliga studie (som genomförs av flera institutioner i samarbete) kommer att underlätta design av framtida interventioner på individuell och samhällelig nivå. 

Kontakt