Publicerad: 2010-06-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Jämställdhetsprojektet "Mentor4Equality" kan starta

Karolinska Institutet har beviljats 1,6 miljoner kronor av Delegationen för jämställdhet i högskolan för jämställdhetsprojektet "Mentor4Equality". Tanken är att jämställdheten på universitetet ska öka genom att lära av de som är berörda av verksamheten. Forskarna ska oavsett kön ha lika möjligheter att göra karriär på Karolinska Institutet.

- Kön ska inte vara avgörande för din akademiska karriär. För att den medicinska utbildningen och forskningen ska hålla hög kvalitet är det viktigt att vi kan behålla duktiga och framgångsrika forskare vid universitetet, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

I "Mentor4Equality" deltar en grupp doktorander och en grupp post docs som adepter. Precis som i ett vanligt program för mentorskap kommer adepterna få stöd i sin forskarkarriär men detta projekt har också ett annat syfte. Tillsammans med sina mentorer ska adepterna bidra till arbetet för ett mer jämställt universitet. Deltagarna ska försöka att identifiera, beskriva och analysera olika strukturer och mekanismer som leder till ojämställdhet. De ska också formulera idéer och åtgärder som syftar till att göra Karolinska Institutet mer jämställt.

Viktiga frågeställningar att belysa inom projektet är: Vad sker före beslut om fortsatt forskarkarriär tas? Vilka är villkoren och möjligheterna för kvinnor respektive män att göra karriär inom forskningen? Skiljer de sig åt? Vad kan vi lära av dem som står i vägskälet mellan att fortsätta inom akademin eller att välja en annan karriär?

Adepterna och mentorerna kommer att ges utbildning inom jämställdhet, både rent teoretiskt och metodmässigt. Därefter kommer adepterna och mentorerna enskilt och tillsammans i grupper att granska och kartlägga sin egen forskningsmiljö utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Inom projektets ram kommer även åtgärder och arbetssätt att föreslås, för att skapa lika förutsättningar för unga forskares karriär på Karolinska Institutet oberoende av kön.

Cirka 60 procent av dem som påbörjar en forskarutbildning och disputerar på Karolinska Institutet är kvinnor. Denna fördelning har varit konstant under det senaste decenniet. Under samma period har andelen kvinnor bland lektorer ökat successivt och könsfördelningen befinner sig idag inom intervallet 40-60 procent. På professorsnivå har förändringarna varit små under de senaste tio åren. Andelen kvinnor bland professorerna har ökat från 15 till 21 procent.

Projektet "Mentor4Equality" kommer att drivas under en tvåårsperiod, med början hösten 2010 och avslut våren 2012.

För mer information, kontakta: