Publicerad: 2012-10-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Internationell rapport visar på forskarutbildningens ökade betydelse

[NYHET 2012-09-25] I en ny rapport om forskarutbildning konstateras att trots varierande förutsättningar i olika delar av världen kan vissa gemensamma trender urskiljas. Ett samarbete mellan Sydafrika och länder i Östasien, Latinamerika och Europa ligger bakom rapporten. Den publicerades av European University Association (EUA) i samband med konferensen EUA Doctoral Week, som ägde rum på Karolinska Institutet i slutet av september.

Till de trender som man kunnat identifiera hör:

Forskarutbildning blir en allt viktigare aspekt i nationell forskningspolitik:

Universitet och regeringar världen över betraktar i allt större utsträckning forskarutbildning som en central del i sina strategier för att utveckla kunskapssamhällen.

Ökning av antalet examinerade doktorander:

Trots att de olika regionerna i studien investerat olika mycket i forskarutbildning har man i samtliga regioner kunnat se en stadig ökning av antalet examinerade doktorander under de senaste 1015 åren. Det står också klart att ett antal nya "kunskapscentra" håller på att ta form (exempelvis i Brasilien), där regeringarna gör stora investeringar i forskarutbildning för att stärka forskningskapaciteten. I Europa har ökningen satts i samband med utvecklingen av ett europeiskt kunskapssamhälle och integrationen av forskarutbildad personal i många olika sektorer. I de övriga regionerna har ökningen underblåsts av en önskan att ha fler disputerade bland de universitetsanställda. I rapporten framhålls att det är nödvändigt att utveckla forskarutbildningen på universiteten för att möjliggöra en fortsatt ökning av antalet examinerade doktorander.

Ökat internationellt samarbete:

Trots en växande internationell konkurrens inom forskningen visar rapporten att ökad tonvikt läggs på att utveckla samarbetet inom forskarutbildning. Alla berörda regioner som strävar efter kapacitetsuppbyggnad betraktar samarbete som det viktigaste sättet att bygga ut sin kapacitet. På motsvarande sätt samarbetar några av de universitet som bedriver mer intensiv forskning med ett stort antal partner för att uppnå global närvaro och få tillgång till "naturliga laboratorier", dvs. naturliga miljöer som är perfekt anpassade för studier av specifika företeelser.

Läs hela rapporten: Cooperation on doctoral education between Africa, Asia, Latin America and Europe

Mer information om EUA Doctoral Week hittar du här:

För mer information kontakta:

European University Association (EUA) har som uppdrag är att verka för utveckling av ett enhetligt system för högre utbildning och forskning i Europa.