Publicerad: 2010-05-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ingen ökad risk för hjärntumör efter 10 års mobiltelefonanvändning

[PRESSMEDDELANDE 2010-05-17] Användning av mobiltelefon i drygt 10 år gav ingen ökad risk för hjärntumör. Det visar den hittills största internationella studien inom området, Interphone. De första sammanlagda resultaten publiceras den 18 maj i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology.

Nu publiceras de första sammanvägda resultaten av Interphone - den största internationella studien hittills kring eventuella samband mellan mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumör och andra tumörer i huvudet. Studien har koordinerats av WHOs cancerforskningsorgan IARC och har genomförts av 16 forskningscentra i 13 länder, däribland Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i Sverige. De aktuella resultaten gäller hjärntumörer. Senare väntas även resultat för spottkörteltumör och tumör på hörselnerven. Svenska och nordiska resultat från Interphone har redovisats tidigare.

Totalt 2708 personer med hjärntumörtypen gliom och 2409 personer med hjärntumörtypen meningiom har jämförts med friska kontrollpersoner med avseende på tidigare mobiltelefonanvändning. Informationen om mobiltelefonanvändning har inhämtats från samtliga studiedeltagare genom standardiserade intervjuer.

Sammantaget visar resultaten ingen ökad risk för hjärntumör hos personer som använt mobiltelefon regelbundet i minst tio års tid.

Maria Feychting. Foto: Stefan Zimmerman

- Hade det funnits en ökad risk efter drygt 10 års mobiltelefonanvändning borde vi ha sett det i Interphone. Resultaten stämmer överens med tillgänglig experimentell forskning som inte kunnat påvisa någon cancerframkallande effekt av den typ av strålning som mobiltelefoner avger. De stämmer också med tidigare epidemiologisk forskning säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, och ansvarig för den svenska delen av Interphone.

Antydningar till ökad risk för gliom ses dock i den statistiska analysen för de 10 procent av studiedeltagarna som har uppgett den längsta sammanlagda samtalstiden (mer än 1640 timmar). Forskarna ställer sig tvekande till att sambandet avspeglar en verklig riskökning då materialet innehåller potentiella felkällor som kan ha gett upphov till sambandet. Bland annat finns i den här gruppen personer som uppgett osannolika mobilvanor med över 12 timmars samtalstid per dag i flera års tid.

- Osäkerheterna kring de högsta exponeringsnivåerna måste utredas i fortsatt forskning, även om de snarare talar för svagheter i studien än för en verklig riskökning. Vi har heller ingen information om mobiltelefonanvändning under längre tid än ca 15 år, säger Maria Feychting.

I Sverige insjuknar årligen cirka 7 personer per 100 000 vuxna i gliom, vilket motsvarar cirka 1 procent av all cancer. Denna cancerform är ytterst sällsynt bland personer under 40 års ålder och ingen ökning av antalet fall har noterats sedan handhållna mobiltelefoner introducerades i mitten av 1980-talet enligt cancerstatistiken, som i Sverige sträcker sig t.o.m. 2008.

Interphone finansieras av EU:s femte ramprogram och International Union against cancer (UICC). UICC erhåller för detta ändamål finansiering från Mobile Manufacturers forum och GSM association. Fördelning av medel till Interphones forskare via UICC regleras av avtal som garanterar forskarnas fullständiga oberoende. Den svenska studien har haft ytterligare finansiering från Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Publikation

The INTERPHONE study group

Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case-control study

International Journal of Epidemiology, online 18 May 2010, doi: 10.1093/ije/dyq079

För mer information, kontakta: