Information till medarbetare och studenter om covid-19

[Uppdaterad 2022-01-28] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

Hemarbete för de som kan t.o.m. den 14 februari

Regeringen förlänger uppdrag till statliga myndigheter att möjliggöra arbete hemifrån t.o.m. den 14 februari 2022.

 

Åtgärder mot smittspridning förlängs i ytterligare 14 dagar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har i dag (26 januari) informerat om att de åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare 14 dagar, det vill säga till och med den 8 februari. Därefter bör de successivt kunna avvecklas.

•    Folkhälsomyndighetens åtgärder mot smittspridning från 23 december

•    Åtgärder mot smittspridning förlängs i ytterligare 14 dagar 

 

KI:s smittskyddsåtgärder genom att minska trängseln i samband med undervisning och examinationer

Just nu är smittspridningen av covidvarianten omikron mycket stor i Sverige och i Stockholmsregionen. KI:s ledning har därför beslutat (3 januari) om ytterligare smittskyddsåtgärder genom att minska trängseln i samband med undervisning och examinationer. Ledningen betonar också vikten av att verksamhetsansvariga nu i möjligaste mån förbereder inför att ovanligt många måste stanna hemma på grund av symtom hos sig själva eller närstående. Nedan gäller, om inget annat anges, fram till och med den 18 februari.

  • Ledningen uppmanar till distansundervisning vid tillfällen där så är möjligt
  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination prioriteras på campus.

Tentamen ska även fortsatt vara på campus. Särskilda rutiner för tillträde till examinationslokalen ska tillämpas.

Folkhälsomyndigheten förtydligade följande den 10 januari: För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

KI ska fortsatt bedriva verksamheten i enlighet med rekommendationerna.

KI understryker vikten av att stanna hemma när man får symptom och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Vid symptom och sjukdom

Om du eller någon närstående blir sjuk, följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Covid-19 – vaccination och test

Covid-19-vaccination

KI uppmuntrar studenter och medarbetare att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig.

Vaccinationsbevis används inte inom KI, då KI:s verksamhet utbildning och forskning är undantagen.

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test). Detta gäller även dig utan svenskt personnummer. Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

Till studenter

Denna sida med information till studenter uppdateras kontinuerligt.

Till lärare

Denna sida med information till lärare  uppdateras kontinuerligt. 

Till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Medarbetare med kombinationstjänstgöring och studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Extern personal

För extern personal, till exempel från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller och i möjligaste mån försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Städning och ventilation i KI:s lokaler

Bokade lärosalar städas varje dag. Tentamenssalar städas mellan olika grupper om tid finns. Publika ytor städas dagligen och publika toaletter desinficeras dagligen.

Ventilationen (funktion och luftflöden) i KI:s lokaler övervakas löpande.

Resor

Tjänsteresor ska inte göras till länder som UD avråder från att resa till
Efter eventuell tjänsteresa följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Chefer, handledare, HR med flera rekommenderas att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation i det fall tjänsteresa utomlands kan vara aktuellt.

Information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Tjänstgöring i vården

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Covid-19-utbildningar för vårdpersonal

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

KI:s krishantering

KI:s krisledningsgrupp leds av universitetsdirektören och den har bland annat tagit fram en kontinuitetsplan utifrån vilken våra institutioner och motsvarande gör bedömningar av operativa risker för att upprätthålla en långsiktig beredskap avseende pandemin för att skydda medarbetare, studenter och KI:s verksamhet.

KI:s resursgrupper

Universitetsledningen har etablerat ett antal resursgrupper inom olika specialistområden för att stötta KI och samhället i stort, speciellt vad gäller snabba insatser.

Stödkontakter

Företagshälsovården Avonova tillhandahåller extra stöd och råd till anställda, doktorander och postdoktorandforskare/docenter och gästforskare. Avonova erbjuder inte tester eller andra medicinska åtgärder avseende covid-19. 

Du som student kan vända dig till Studenthälsan för stöd om du känner dig orolig. Studenthälsan erbjuder inte tester eller andra andra medicinska åtgärder avseende covid-19.

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19.

Har du specifika frågor som medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.