Information till medarbetare och studenter om covid-19

[Uppdaterad 2021-06-17] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

 • Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september, bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
 • KI följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att alla som kan bör arbeta hemifrån till och med den 30 september 2021 (tidigare 15 september). Mer information här när rekommendationen uppdateras.

De nya beskeden föranleder i dagsläget inga justeringar i det beslut som KI:s rektor fattade om återgång till campusundervisning från och med höstterminen 2021.
Läs mer under rubriken Information om höstterminen 2021.

För KI gäller fortsatt att:

 • KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.
   
 • Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Rekommendationer på KI

Som medarbetare eller student förväntas du känna till de detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som utfärdas med anledning av pandemin.

Ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför specifika utmaningar. Därför har vi kompletterat rekommendationerna på vissa punkter enligt nedan.

Här finns mer detaljerad information om KI som arbetsplats under covid-19-pandemin.

Information om höstterminen 2021

Utifrån att smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska samt att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög, planerar KI för en återgång till utbildning på campus. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjades den 1 juni.

Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen.

KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

För planering av undervisning på campus gäller följande:

 • trängsel i undervisningslokaler ska undvikas, restriktioner av antalet platser i undervisningssalarna kan komma att införas i bokningssystemet
 • lokaler för salsexamination får inte fyllas till mer än 50 procent

Närmare rekommendationer vad avser undervisningen i höst kommer senare.

KI följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att alla medarbetare som kan bör arbeta hemifrån till och med den 30 september 2021 (tidigare 15 september). Mer information här när rekommendationen uppdateras.

Ikon med villa och trädgård
Stanna hemma om du är sjuk.

Stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom

 • Som medarbetare kan du arbeta hemma efter godkännande från närmaste chef om du är arbetsför.
 • Om någon i ditt hushåll har symptom och du som medarbetare har arbetsuppgifter som inte går att utföra i hemmet gäller närvaro på arbetsplatsen. Din närmaste chef vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra att eventuell smitta sprids.
 • Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.
 • Om du har testat dig för covid-19, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma i väntan på ditt provsvar och undvika nära kontakt med andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.
Ikon av händer som tvättas
Tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

Hygien

Utöver rekommendationerna om personlig hygien så har universitetet infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Rutiner och säkerhetsåtgärder kring lokaler och munskydd med anledning av covid-19.

Munskydd där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd rekommenderas där fysisk närvaro är nödvändig, och distansering är svår att åstadkomma. Munskydd kommer finnas tillgängliga via respektive institution för de tillfällen då de rekommenderas.

Munskydd ska inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom att arbeta hemma, fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
Ladda ner instruktion för användning av munskydd.

Arbeta hemma om möjligt

I enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer den 22 december 2020 ska de som kan arbeta hemifrån göra det. Stäm av med närmaste chef. Du får lön som vanligt om din chef godkänt att du arbetar hemifrån. Interna och externa möten och konferenser ska ske digitalt i möjligaste mån.

Tester för covid-19

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig för covid-19 och för antikroppar. Observera hur testsituationen ser ut för stunden, tillgängligheten varierar.

Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

Till studenter

Denna sida med information till studenter på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt.

Till lärare

Denna sida med information till lärare på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt. 

Till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Doktorander ska jämställas med

 1. medarbetare när de arbetar med sina forskningsprojekt
 2. studenter när de deltar i kurser

Medarbetare med kombinationstjänstgöring och studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Extern personal

För extern personal, till exempel från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller och i mån av möjlighet försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Resor

Tjänsteresor ska inte förekomma annat än i absoluta undantagsfall.

Inga tjänsteresor till utlandet ska göras till länder som UD avråder från att resa till.

Regeringen undantar personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige och utländska studenter från det tillfälliga inreseförbudet.  Detta gäller t ex. forskare inom hälso- och sjukvård och personer som reser i syfte att studera. Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten. Mer information finns på regeringens webbplats

KI rekommenderar chefer, handledare, HR med flera att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation.

Sveriges utrikesdepartement har bett svenska lärosäten att informera våra utländska studenter om att vissa svenska utlandsbeskickningar/ambassader kan vara stängda på grund av pandemin. Man har för avsikt att öppna så snart situationen tillåter och kommer att göra sitt bästa för att studenterna ska få sitt uppehållstillstånd i tid för terminsstart, men tyvärr kan de inte garantera att detta alltid kommer att vara möjligt.

Information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Person holding a tea mug while using a laptop.
Det finns många lösningar som möjliggör arbete och undervisning på distans. Foto: Pexels

Tjänstgöring i vården

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Covid-19-utbildningar för vårdpersonal

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

KI:s krishantering

KI:s krisledningsgrupp leds av universitetsdirektören och den har bland annat tagit fram en kontinuitetsplan utifrån vilken våra institutioner och motsvarande gör bedömningar av operativa risker för att upprätthålla en långsiktig beredskap avseende pandemin för att skydda universitetets verksamhet, speciellt sådan verksamhet som är känslig eller nödvändig.

KI:s resursgrupper

Universitetsledningen har etablerat ett antal resursgrupper inom olika specialistområden för att stötta universitetet och samhället i stort, speciellt vad gäller snabba insatser.

Stödkontakter

Företagshälsovården Avonova tillhandahåller extra stöd och råd till anställda, doktorander och postdoktorandforskare/docenter och gästforskare. Observera att Avonova inte erbjuder tester eller vidtar några andra medicinska åtgärder avseende covid-19. 

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19.

Har du specifika frågor som KI-medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.