Information till medarbetare och studenter om covid-19

[Uppdaterad 2020-11-17] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

 • Den 16 november meddelade regeringen att det från och med den 24 november föreslås ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Universitetens verksamhet faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men de skärpta allmänna råden från den 29 oktober gäller fortfarande.

För KI gäller fortsatt att:

 • Huvuddelen av den teoretiska utbildningen hålls på distans för att möjliggöra praktisk färdighetsträning och examination som inte är möjliga att genomföra på distans samt disputationer.
 • KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.
 • Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

 

Rekommendationer på KI

Dessa rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI:s resursgrupper för covid-19.

På vissa punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför.

Samtliga följande faktorer måste iakttas för att effektivt begränsa spridningen av covid-19:

Ikon med villa och trädgård
Stanna hemma om du är sjuk.

Stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta sju dagar efter de första symptomen och minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Som medarbetare kan du arbeta hemma efter godkännande från närmaste chef alternativt sjukskriva dig om du inte är arbetsför.

Detta gäller om du har en hushållsmedlem som känner sig sjuk med symptom på covid-19:

 • Stanna hemma om någon i ditt hushåll känner sig sjuk med symptom på covid-19, om du har arbetsuppgifter som kan utföras hemma.
 • Om du har en person i ditt hushåll som har symptom och du som medarbetare har arbetsuppgifter som inte går att utföra i hemmet gäller närvaro på arbetsplatsen och din närmaste chef vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra att eventuell smitta sprids.
 • För studenter gäller att om någon i ditt hushåll har symptom på covid-19 ska du stanna hemma om du har utbildningsmoment som inte är obligatoriska, till exempel föreläsningar, grupp- eller egenstudier.

Detta gäller om du har en hushållsmedlem som är konstaterad smittad:

 • Om du har en person i ditt hushåll som fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Om du testats positivt för covid-19

I det fall du är konstaterat smittad ska du stanna hemma i minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas.

Ikon för att hålla avstånd
Håll avstånd

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor.

Ikon av händer som tvättas
Tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Universitetet har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Rutiner och säkerhetsåtgärder kring lokaler och munskydd med anledning av covid-19.

Munskydd i labb och vid utbildning där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd rekommenderas i labb och vid utbildningssituationer i KI:s lokaler där fysisk distansering är svår att åstadkomma, till exempel i praktisk färdighetsträning, laborationer och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser.

Viktigt:

 • Munskydd bör inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
 • Detta är inte en generell rekommendation att bära munskydd på campus.

Ladda ner instruktion för användning av munskydd.

Arbeta hemma för de som har möjlighet

I enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd (till och med 19 november 2020) uppmanar KI dem som har möjlighet att arbeta hemifrån. Stäm av med närmaste chef. Du får lön som vanligt om din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

Här finns mer detaljerad information om KI som arbetsplats hösten 2020.

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se. För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar.

Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig. Observera hur testsituationen ser ut för stunden, tillgängligheten varierar.

Vägledning för KI-personal vid testning och analys av SARS-CoV-2 i relation till forskning.

Medarbetare med kombinationstjänstgöring och studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Till studenter om undervisning

Denna sida med information till studenter på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt.

Till lärare om undervisning

Denna sida med information till lärare på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt. 

Till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Doktorander ska jämställas med

 1. medarbetare när de arbetar med sina forskningsprojekt
 2. studenter när de deltar i kurser

Biblioteket

Denna sida samlar information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service med anledning av coronaviruset.

Tjänsteresor, internationella studenter och utbyten

Tjänsteresor ska inte förekomma annat än i absoluta undantagsfall.

Inga tjänsteresor till utlandet ska göras till länder som UD avråder från att resa till.

Regeringen undantar personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige och utländska studenter från det tillfälliga inreseförbudet. Regeringens beslut innebär även att fler exempel läggs till på listan över personer som kan undantas från inreseförbudet med hänsyn till att de har särskilt angelägna behov eller ska utföra nödvändiga funktioner. Detta gäller t ex. forskare inom hälso- och sjukvård och personer som reser i syfte att studera. Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten. Mer information finns på regeringens webbplats

KI rekommenderar chefer, handledare, HR med flera att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation.

Sveriges utrikesdepartement har bett svenska lärosäten att informera våra utländska studenter om att vissa svenska utlandsbeskickningar/ambassader kan vara stängda på grund av pandemin. Man har för avsikt att öppna så snart situationen tillåter och kommer att göra sitt bästa för att studenterna ska få sitt uppehållstillstånd i tid för terminsstart, men tyvärr kan de inte garantera att detta alltid kommer att vara möjligt.

Avbokning av flygresa

Om du behöver avboka en flygresa gäller att de flesta flygbolag samt hotell har infört regeln att du kan boka om din resa till ett nytt datum utan kostnad.

Rådgör alltid med KI:s resebyrå BCD innan om du planerar en tjänsteresa till land/länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor. Observera att ledtider för återbetalning av biljetter samt svarstider på telefon och e-post kan vara betydligt längre än vanligt.

Utlandsförlagda kurser

Utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska inte genomföras under höstterminen 2020.

Utbytesstudier

Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer samt att utlandsförlagda kurser inte ska genomföras under vårterminen 2021. Bakgrunden är den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19 med en vårdskuld, samt uppskjutna verksamhetsförlagda utbildningsmoment från vårterminen 2020 för ordinarie programstudenter. Situationen för utbildningstandvården är densamma. KI avråder även utresande utbytesstudenter från utbytesstudier utomlands under vårterminen 2021.

I de fall det finns utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska dessa inte genomföras under höstterminen.

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

Information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Person holding a tea mug while using a laptop.
Det finns många lösningar som möjliggör arbete och undervisning på distans. Foto: Pexels

IT-verktyg för arbete och undervisning på distans

IT-verktyg för att komma åt KI:s resurser och kunna utföra ditt arbete på distans:

Tjänstgöring i vården – medarbetare och studenter

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Studenter som återgår i sin anställning/får en anställning i vården beviljas efter ansökan studieuppehåll med platsgaranti från sitt program. Timanställda studenter kan arbeta vid sidan av sina pågående studier. Mer detaljerad information finns på sidan under Information till studenter om undervisning.

Covid-19-utbildningar för vårdpersonal

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Beredskap på KI

Det är av högsta prioritet för Karolinska Institutet att studenter och personal upplever att miljön är säker och att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits avseende covid-19. För att kunna fortsätta vårt viktiga arbete inom högre utbildning och medicinsk forskning har universitetsledningen tagit fram dessa rekommendationer och riktlinjer att följa för en säker campusmiljö.

Universitetsledningen följer dagligen utvecklingen i samhället avseende spridningen av coronaviruset. Ingen kan förutse hur pandemin kommer att utvecklas och det är viktigt att alla regelbundet tar del av uppdateringar på Folkhälsomyndighetens hemsida och denna sida.

KI är förberett för ytterligare utbrott och är i kontakt med Smittskydd Stockholm angående hur man bäst hanterar den eventualiteten.

Studie- och arbetsmiljöer på campus rengörs dubbelt så ofta som vanligt och handsprit kommer att finnas tillgängligt. VVS-systemens funktionalitet och drift bevakas ständigt för att säkerställa god ventilation.

Universitetet har tagit fram planer för att säkerställa att fysisk distansering iakttas på våra campus.

KI:s krishantering

KI:s krisledningsgrupp leds av universitetsdirektören och den har bland annat tagit fram en kontinuitetsplan utifrån vilken våra institutioner och motsvarande gör bedömningar av operativa risker för att upprätthålla en långsiktig beredskap avseende pandemin för att skydda universitetets verksamhet, speciellt sådan verksamhet som är känslig eller nödvändig.

KI:s resursgrupper

Universitetsledningen har etablerat ett antal resursgrupper inom olika specialistområden för att stötta universitetet och samhället i stort, speciellt vad gäller snabbinsatsåtgärder.

Extern personal

För extern personal, till exempel från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller och i mån av möjlighet försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Hantering av SARS-CoV-2 inom KI

Riktlinjer vid Karolinska Institutet för hantering av SARS-CoV-2, samt blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2, se information om biosäkerhet och Riktlinjer för hantering av humant provmaterial och SARS-CoV-2.

Arbete med SARS-CoV-2 eller hantering av material innehållande SARS-CoV-2 måste, liksom allt annat arbete med smittämnen, hanteras enligt gällande regler för smittrisker vilka inkluderar att en riskbedömning utförs innan arbetet påbörjas. Hantering av humant blod och annat provmaterial som inte bedöms vara infekterat med SARS-CoV-2 sker som tidigare i laboratorier på skyddsnivå 2 eller högre beroende på riskbedömningen.

Kontakta institutionernas biosäkerhetsombud för att diskutera hanteringen av SARS-CoV-2 eller frågor kring hanteringen av humant material eller smittämnen inom KI:s lokaler. Det går även bra att vända sig till samordnaren för biosäkerhet på KI via e-post: biosakerhet@ki.se.

Stödkontakter

Ångest är en normal reaktion på en kris som denna.

Företagshälsovården Avonova tillhandahåller extra stöd och råd till anställda, doktorander och postdoktorandforskare/docenter och gästforskare. Observera att Avonova inte erbjuder tester eller vidtar några andra medicinska åtgärder avseende covid-19. 

Studenthälsan tillhandahåller extra stöd och råd till studenter. Observera att Studenthälsan inte erbjuder tester eller vidtar några andra medicinska åtgärder avseende covid-19.

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19.

För information om virusutbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor: 

Har du specifika frågor som KI-medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.

Vad är coronaviruset?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är helt nytt för mänskligheten. Men inom coronavirusfamiljen finns 4 medlemmar som är vanliga orsaker till övre, och ibland nedre, luftvägsinfektioner hos framför allt barn. Typiska symtom för dessa fyra virus inkluderar feber och hosta som ibland kan utvecklas till en allvarlig lunginflammation som orsakar andnöd och andningssvårigheter.

Generellt sett kan coronavirus, liksom andra luftvägsvirus, orsaka allvarligare symtom hos personer med försvagat immunförsvar, äldre människor och de med underliggande sjukdomar som diabetes, cancer och kronisk lungsjukdom.