Information till medarbetare och studenter om covid-19

[Uppdaterad 2022-02-09] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin.

Nytt

Rektor Ole Petter Ottersen: Pandemin är inte över – men låt oss glädjas över att de flesta åtgärder tas bort 

”Som rektor för Karolinska Institutet vill jag framföra mitt djupt kända tack till alla er – studenter, lärare, forskare, medarbetare – för era insatser och uppoffringar, ert tålamod och ansvarstagande. En hälsokris som denna visar vilket värde medicinsk högre utbildning och forskning har för samhället och hur snabbt vi kan ställa om och anpassa vår verksamhet när det krävs.”

  • De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklar de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari.

För undervisningen innebär det att rektors uppmaning om digital undervisning tas bort. För KI:s medarbetare innebär det en återgång till arbete i KI:s lokaler från och med den 9 februari i enlighet med tidigare överenskommelser i och med hybridarbetsplatsen.

Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderas universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning en successiv tillbakagång. Även återgången till arbetsplatsen bör ske successivt.

KI understryker vikten av att stanna hemma när man får symptom och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid symptom och sjukdom

Om du eller någon närstående blir sjuk, följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till studenter

Denna sida med information till studenter uppdateras kontinuerligt.

Till lärare

Denna sida med information till lärare  uppdateras kontinuerligt. 

Till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Medarbetare med kombinationstjänstgöring och studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Extern personal

För extern personal, till exempel från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller och i möjligaste mån försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Städning och ventilation i KI:s lokaler

Bokade lärosalar städas varje dag. Tentamenssalar städas mellan olika grupper om tid finns. Publika ytor städas dagligen och publika toaletter desinficeras dagligen.

Ventilationen (funktion och luftflöden) i KI:s lokaler övervakas löpande.

Resor

Tjänsteresor ska inte göras till länder som UD avråder från att resa till
Efter eventuell tjänsteresa följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Chefer, handledare, HR med flera rekommenderas att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation i det fall tjänsteresa utomlands kan vara aktuellt.

Information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Tjänstgöring i vården

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Covid-19-utbildningar för vårdpersonal

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

KI:s krishantering

KI:s krisledningsgrupp leds av universitetsdirektören och den har bland annat tagit fram en kontinuitetsplan utifrån vilken våra institutioner och motsvarande gör bedömningar av operativa risker för att upprätthålla en långsiktig beredskap avseende pandemin för att skydda medarbetare, studenter och KI:s verksamhet.

KI:s resursgrupper

Universitetsledningen har etablerat ett antal resursgrupper inom olika specialistområden för att stötta KI och samhället i stort, speciellt vad gäller snabba insatser.

Stödkontakter

Företagshälsovården Avonova tillhandahåller extra stöd och råd till anställda, doktorander och postdoktorandforskare/docenter och gästforskare. Avonova erbjuder inte tester eller andra medicinska åtgärder avseende covid-19. 

Du som student kan vända dig till Studenthälsan för stöd om du känner dig orolig. Studenthälsan erbjuder inte tester eller andra andra medicinska åtgärder avseende covid-19.

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19.

Har du specifika frågor som medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.