Information till medarbetare och studenter om covid-19

[Uppdaterad 2022-12-21] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin.

Nytt

  • Inga restriktioner för universitet och högskolor.
  • Ta del av Folkhälsomyndighetens information på folkhalsomyndigheten.se

Vid symptom och sjukdom

Om du eller någon närstående blir sjuk, följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till studenter

Denna sida med information till studenter uppdateras kontinuerligt.

Till lärare

Denna sida med information till lärare  uppdateras kontinuerligt. 

Till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Medarbetare med kombinationstjänstgöring och studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Resor

Tjänsteresor ska inte göras till länder som UD avråder från att resa till
Efter eventuell tjänsteresa följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Chefer, handledare, HR med flera rekommenderas att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation i det fall tjänsteresa utomlands kan vara aktuellt.

Information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Covid-19-utbildningar för vårdpersonal

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

KI:s krishantering

KI:s krisledningsgrupp leds av universitetsdirektören och den har bland annat tagit fram en kontinuitetsplan utifrån vilken våra institutioner och motsvarande gör bedömningar av operativa risker för att upprätthålla en långsiktig beredskap avseende pandemin för att skydda medarbetare, studenter och KI:s verksamhet.

KI:s resursgrupper

Universitetsledningen har etablerat ett antal resursgrupper inom olika specialistområden för att stötta KI och samhället i stort, speciellt vad gäller snabba insatser.

Stödkontakter

Företagshälsovården Avonova tillhandahåller extra stöd och råd till anställda, doktorander och postdoktorandforskare/docenter och gästforskare. Avonova erbjuder inte tester eller andra medicinska åtgärder avseende covid-19. 

Du som student kan vända dig till Studenthälsan för stöd om du känner dig orolig. Studenthälsan erbjuder inte tester eller andra andra medicinska åtgärder avseende covid-19.

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19.

Har du specifika frågor som medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta tf. HR-direktör Peter Gustafsson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.