Skip to main content

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

[Uppdaterad 2020-07-07] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan kommer att uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer utifrån utvecklingen av smittspridning av coronavirussjukdom (covid-19). Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

 

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Det är en extraordinär situation och alla arbetar hårt för att kunna upprätthålla verksamheten. Vi är tacksamma för allas arbete och omtanke om varandra.

Universitetsledningen följer utvecklingen dagligen via regeringen samt de ansvariga myndigheterna, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. KI:s medarbetares och studenters hälsa, välmående och säkerhet är högsta prioritet.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt. Denna information till medarbetare och studenter uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt.

Vi förstår att studenter och medarbetare känner oro över situationen och också över familj och vänner. Vi uppmanar studenter och medarbetare att följa rekommendationerna nedan, och att stödja varandra och sina kollegor i den uppkomna situationen.

KI:s verksamhet

KI:s krisledningsgrupp har tagit fram en kontinuitetsplan för att säkerställa verksamheten, särskilt de delar som är extra känsliga och skyddsvärda. Utifrån den gör institutioner och motsvarande riskbedömningar i verksamheten för att vara förberedda.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Ett arbete för att planera återgång till campusförlagd undervisning höstterminen 2020, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har startat. I praktiken innebär detta att teoretisk undervisning delvis fortsatt behöver vara på distans för att möjliggöra campusförlagd undervisning för prioriterade grupper och aktiviteter. Samma restriktioner gäller för verksamheten på lärosätena som samhället i övrigt; under förutsättning att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följs kan campusförlagd utbildning bedrivas.

Följande grupper och aktiviteter ska prioriteras i KI:s lokaler:

  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
  • Disputationer. Lokal ska finnas där både det som utförs på plats och på distans ska kunna följas.

Läs mer i artikel på Medarbetarportalen med länkar till mer detaljerad information till lärare och studenter.

Disputationer genomförs med möjlighet till digital medverkan.

Mer detaljerad information till studenter, lärare, doktorander och handledare finns nedan och uppdateras löpande.

KI:s lokaler är öppna för medarbetare som behöver vara på plats.

KI:s lokaler är öppna i syfte att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer.

Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i KI:s lokaler.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortgår.

Studenter får behålla sitt studiestöd från CSN

Prioritera resurser där de behövs bäst i enlighet med rekommendationerna.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att det är bra att minska sociala kontakter och att arbeta hemifrån för de som har möjlighet. Detta ska stämmas av med närmsta chef. Du får lön som vanligt om din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

Anställda vid Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong följer rekommendationer och riktlinjer från verksamhetschef och regionala myndigheter för att minimera risken för smitta.

För extern personal, t ex från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Det innebär att den som är ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller hos KI och i mån av möjlighet försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Öppettider för matserveringar på campus uppdateras under Dagens lunch på Medarbetarportalen

Tjänstgöring i vården – medarbetare och studenter

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Studenter som återgår i sin anställning/får en anställning i vården beviljas efter ansökan studieuppehåll med platsgaranti från sitt program. Timanställda studenter kan arbeta vid sidan av sina pågående studier. Mer detaljerad information finns på sidan under Information till studenter om undervisning.

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Information till studenter om undervisning

Denna sida med information till studenter på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt.

Information till lärare om undervisning

Denna sida med information till lärare på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt

Riskbedömning vid återgång till campusförlagd undervisning 

Information till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Doktorander ska jämställas med

1. medarbetare när de arbetar med sina forskningsprojekt (dvs fortsätter med sin forskning under samma villkor som andra forskare)

2. studenter när de deltar i kurser (dvs forskarutbildningskurser kommer att genomföras på distans eller ställas in).

Sida med information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Kombinationstjänst och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Biblioteket

Denna sida samlar information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service med anledning av coronaviruset.

Tjänsteresor, internationella studenter och utbyten

Inga tjänsteresor till utlandet ska göras till länder som UD avråder från att resa till: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/.

För privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen.

Regeringen undantar personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige och utländska studenter från det tillfälliga inreseförbudet. Regeringen beslutade den 17 mars att införa ett tillfälligt inreseförbud till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Inreseförbudet har förlängts flera gånger och den 2 juli beslutade Regeringen om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 augusti 2020. Regeringen har samtidigt beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Bland annat har personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU nu undantagits från inreseförbudet. Regeringens beslut innebär även att fler exempel läggs till på listan över personer som kan undantas från inreseförbudet med hänsyn till att de har särskilt angelägna behov eller ska utföra nödvändiga funktioner. Detta gäller t.ex. forskare inom hälso- och sjukvård och personer som reser i syfte att studera. Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten. Mer information finns på regeringens webbplats

KI rekommenderar chefer, handledare, HR med flera att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation.

Sveriges utrikesdepartement har bett svenska lärosäten att informera våra utländska studenter om att vissa svenska utlandsbeskickningar/ambassader kan vara stängda på grund av pandemin. Man har för avsikt att öppna så snart situationen tillåter och kommer att göra sitt bästa för att studenterna ska få sitt uppehållstillstånd i tid för semesterstart, men tyvärr kan de inte garantera att detta alltid kommer att vara möjligt.

Avbokning av flygresa

Om du behöver avboka en flygresa gäller att de flesta flygbolag samt hotell har infört regeln att du kan boka om din resa till ett nytt datum utan kostnad.

Rådgör alltid med KI:s resebyrå BCD innan om du planerar en tjänsteresa till land/länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor. Observera att ledtider för återbetalning av biljetter samt svarstider på telefon och e-post kan vara betydligt längre än vanligt.

Utlandsförlagda kurser

Utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska inte genomföras under höstterminen.

Läs mer på sidan Information till studenter om undervisning om vad som gäller för utbytesstudier under höstterminen 2020.

Utbytesstudier

För inresande studenter gäller att situationen för verksamhetsförlagd utbildning bedöms vara fortsatt ansträngd under höstterminen . Region Stockholm har vänt sig till samtliga lärosäten med en rekommendation och vädjan om att "under höstterminen 2020 avstå från att ta emot internationella studenter för VFU inom regionens hälso- och sjukvård" Med hänvisning till detta ställs alla utbytesstudier in för inresande studenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen. För övriga kurser och moment gäller att respektive programansvarig institution/programnämnd beslutar om möjligheten att erbjuda inresande studenter plats.

För utresande studenter gäller att Kl avråder studenter som har blivit nominerade av Kl och antagna till ett utländskt universitet från utlandsstudierna, så länge UD:s och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner kvarstår. Skärps situationen kan Kl besluta om att omedelbart återkalla beslut om studieuppehåll för utlandsstudier, på grund av tvingande säkerhetsskäl.

Sjukdomssymtom

Om du är sjuk ska du som vanligt sjukskriva dig. Om du är arbetsför men har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avstå sociala kontakter. Medarbetare stämmer av möjligheten till hemarbete med närmsta chef.  

1177 Vårdguiden ger information om när vården behöver kontaktas.

Hygien 

  • Tvätta händerna ofta, handsprit är också effektivt
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma när du är sjuk

Toaletter i KI:s allmänna lokaler städas nu två gånger om dagen, i stället för en gång om dagen.

Testning

Sidan Information till medarbetare om testning relaterat till covid-19 innehåller information om:

  • Allmän testning för SARS-CoV-2 av personal på KI
  • Vägledning för KI-personal vid testning och analys av SARS-CoV-2 i relation till forskning

Stöd till medarbetare och studenter

Extra stöd till personal finns att få för anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI som känner oro. Previa genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Extra stöd till studenter som känner oro finns att få hos Studenthälsan. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Konferenser, event och möten

Var uppmärksam på förändrade mötesformer samt inställda event och konferenser på KI via KI-kalendern.

IT-verktyg för arbete och undervisning på distans

IT-verktyg för att komma åt KI:s resurser och kunna utföra ditt arbete på distans:

Hantering av SARS-CoV-2 inom KI

Riktlinjer vid Karolinska Institutet för hantering av SARS-CoV-2, samt blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2, se sida med information om Biosäkerhet, där det under Dokument finns Riktlinjer för hantering av humant provmaterial och SARS-CoV-2.

Arbete med SARS-CoV-2 eller hantering av material innehållande SARS-CoV-2 måste, liksom allt annat arbete med smittämnen, hanteras enligt gällande regler för smittrisker vilka inkluderar att en riskbedömning utförs innan arbetet påbörjas. Hantering av humant blod och annat provmaterial som inte bedöms vara infekterat med SARS-CoV-2 sker som tidigare i laboratorier på skyddsnivå 2 eller högre beroende på riskbedömningen.

Kontakta institutionernas biosäkerhetsombud för att diskutera hanteringen av SARS-CoV-2 eller frågor kring hanteringen av humant material eller smittämnen inom KI:s lokaler. Det går även bra att vända sig till samordnaren för biosäkerhet på KI via e-post: biosakerhet@ki.se.

Mer information

För information om virusutbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor: 

Har du specifika frågor som KI-medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.

Vad är coronaviruset?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är helt nytt för mänskligheten. Men inom coronavirusfamiljen finns 4 medlemmar som är vanliga orsaker till övre, och ibland nedre, luftvägsinfektioner hos framför allt barn. Typiska symtom för dessa fyra virus inkluderar feber och hosta som kan utvecklas till en allvarlig lunginflammation som orsakar andnöd och andningssvårigheter.

Generellt sett kan coronavirus orsaka allvarligare symtom hos personer med försvagat immunförsvar, äldre människor och de med långvariga tillstånd som diabetes, cancer och kronisk lungsjukdom.