Skip to main content

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

[Uppdaterad 2020-05-29] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan kommer att uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer utifrån utvecklingen av smittspridning av coronavirussjukdom (covid-19). Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

  • NYTT Regeringen meddelar att universitet och högskolor från den 15 juni kan förbereda sig på att återgå till mer av undervisning på campus.

    Regeringen var samtidigt tydlig med att vi fortfarande befinner oss mitt i en pandemi och som myndighet har KI ett stort ansvar att hindra smittspridningen. Det innebär att KI fortsatt kommer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Mer information kring hur undervisningen återupptas på KI kommer.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Det är en extraordinär situation och alla arbetar hårt för att kunna upprätthålla verksamheten. Vi är tacksamma för allas arbete och omtanke om varandra.

Rektors hälsning till medarbetare och studenter.

Universitetsledningen följer utvecklingen dagligen via regeringen samt de ansvariga myndigheterna, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. KI:s medarbetares och studenters hälsa, välmående och säkerhet är högsta prioritet.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt. Denna information till medarbetare och studenter uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt.

Vi förstår att studenter och medarbetare känner oro över situationen och också över familj och vänner. Vi uppmanar studenter och medarbetare att följa rekommendationerna nedan, och att stödja varandra och sina kollegor i den uppkomna situationen.

KI:s verksamhet

KI:s krisledningsgrupp har tagit fram en kontinuitetsplan för att säkerställa verksamheten, särskilt de delar som är extra känsliga och skyddsvärda. Utifrån den gör institutioner och motsvarande riskbedömningar i verksamheten för att vara förberedda.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

All teoretisk undervisning ska ske digitalt på distans.

All teoretisk examination ska ske digitalt på distans.

KI:s lokaler kommer att vara öppna för medarbetare som behöver vara på plats.

KI:s lokaler kommer att vara öppna i syfte att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer.

Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i KI:s lokaler.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortgår.

Studenter får behålla sitt studiestöd från CSN

Prioritera resurser där de behövs bäst i enlighet med rekommendationerna.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att det är bra att minska sociala kontakter och att arbeta hemifrån för de som har möjlighet. Detta ska stämmas av med närmsta chef. Du får lön som vanligt om din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

Disputationer genomförs med möjlighet till digital medverkan.

Mer detaljerad information till studenter, lärare, doktorander och handledare finns nedan och uppdateras löpande utifrån rekommendationer om distansundervisning.

Anställda vid Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong följer rekommendationer och riktlinjer från verksamhetschef och regionala myndigheter för att minimera risken för smitta.

För extern personal, t ex från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Det innebär att den som är ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller hos KI och i mån av möjlighet försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Öppettider för matserveringar på campus uppdateras under Dagens lunch på Medarbetarportalen

Tjänstgöring i vården – medarbetare och studenter

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Studenter som återgår i sin anställning/får en anställning i vården beviljas efter ansökan studieuppehåll med platsgaranti från sitt program. Timanställda studenter kan arbeta vid sidan av sina pågående studier. Mer detaljerad information finns på sidan under Information till studenter om undervisning.

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Information till studenter om undervisning

Denna sida med information till studenter på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt.

Information till lärare om undervisning

Denna sida med information till lärare på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt

Information till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Doktorander ska jämställas med

1. medarbetare när de arbetar med sina forskningsprojekt (dvs fortsätter med sin forskning under samma villkor som andra forskare)

2. studenter när de deltar i kurser (dvs forskarutbildningskurser kommer att genomföras på distans eller ställas in).

Kombinationstjänst och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Biblioteket

Denna sida samlar information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service med anledning av coronaviruset.

Tjänsteresor och utbyten

Inga tjänsteresor till utlandet och inga utbyten med andra länder ska göras från och med 13 mars till och med 15 juli 2020 (UD:s rekommendation, datumet kan komma att ändras). För privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen.

Tillfälligt stopp för icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz. Beslutet gäller från och med den 19 mars fram till den 15 juni. Alla resor till Sverige stoppas inte utan svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. Även andra personer kan beviljas inresa, till exempel så kan personer från utlandet som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige undantas, det kan gälla hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor som mat och mediciner, eller personer med trängande familjeskäl.

Det tillfälliga inreseförbudet kommer att inverka på anställdas och studerandes möjligheter att resa in till Sverige om de till exempel har beviljats uppehållstillstånd men inte har påbörjat sin anställning eller sina studier och inte redan befinner sig i landet. KI rekommenderar chefer, handledare, HR med flera att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation.

Avbokning av flygresa

Om du behöver avboka en flygresa gäller att de flesta flygbolag samt hotell har infört regeln att du kan boka om din resa till ett nytt datum utan kostnad. Om du inte vet när ett nytt resedatum kan bli aktuellt så kan du från vissa bolag få en voucher (värdecheck) som gäller för ny bokning hos samma leverantör vid ett senare tillfälle. Om däremot flygföretaget ställer in en flight med anledning av coronaviruset, får du full återbetalning.

Kontakta alltid KI:s resebyrå BCD för att få information om vad som gäller i varje enskilt ärende och för detaljerad information om aktuellt regelverk. Observera att ledtider för återbetalning av biljetter samt svarstider på telefon och e-post kan vara betydligt längre än vanligt.

Utbytesstudier

KI har beslutat att ställa in utbytesstudier och utbytespraktik för utresande studenter som ännu inte har påbörjat sina utlandsstudier, samt för inresande studenter som ännu inte har kommit till Sverige. Beslutet gäller från och med 13 mars, till och med 30 juni eller tills annat beslutas. 

För studenter som redan är på plats på KI eller på sitt utbytesuniversitet i utlandet gäller att de tills vidare kan fortsätta enligt plan med hänsyn tagen till situationen vid de olika universiteten. Situationen kan komma att förändras. Informationen kommer då att uppdateras.

Utlandsförlagda kurser ska inte anordnas.

Sjukdomssymtom

Om du är sjuk ska du som vanligt sjukskriva dig. Om du är arbetsför men har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avstå sociala kontakter. Medarbetare stämmer av möjligheten till hemarbete med närmsta chef.  

1177 Vårdguiden ger information om när vården behöver kontaktas.

Hygien 

  • Tvätta händerna ofta, handsprit är också effektivt
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma när du är sjuk

Toaletter i KI:s allmänna lokaler städas nu två gånger om dagen, i stället för en gång om dagen.

Stöd till medarbetare och studenter

Extra stöd till personal finns att få för anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI som känner oro. Previa genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Extra stöd till studenter som känner oro finns att få hos Studenthälsan. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Konferenser, event och möten

Var uppmärksam på förändrade mötesformer samt inställda event och konferenser på KI via KI-kalendern.

IT-verktyg för arbete och undervisning på distans

IT-verktyg för att komma åt KI:s resurser och kunna utföra ditt arbete på distans:

Hantering av SARS-CoV-2 inom KI

Riktlinjer vid Karolinska Institutet för hantering av SARS-CoV-2, samt blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2, se sida med information om Biosäkerhet, där det under Dokument finns Riktlinjer för hantering av humant provmaterial och SARS-CoV-2.

Arbete med SARS-CoV-2 eller hantering av material innehållande SARS-CoV-2 måste, liksom allt annat arbete med smittämnen, hanteras enligt gällande regler för smittrisker vilka inkluderar att en riskbedömning utförs innan arbetet påbörjas. Hantering av humant blod och annat provmaterial som inte bedöms vara infekterat med SARS-CoV-2 sker som tidigare i laboratorier på skyddsnivå 2 eller högre beroende på riskbedömningen.

Kontakta institutionernas biosäkerhetsombud för att diskutera hanteringen av SARS-CoV-2 eller frågor kring hanteringen av humant material eller smittämnen inom KI:s lokaler. Det går även bra att vända sig till samordnaren för biosäkerhet på KI via e-post: biosakerhet@ki.se.

Mer information

För information om virusutbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor: 

Har du specifika frågor som KI-medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.

Vad är coronaviruset?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är helt nytt för mänskligheten. Men inom coronavirusfamiljen finns 4 medlemmar som är vanliga orsaker till övre, och ibland nedre, luftvägsinfektioner hos framför allt barn. Typiska symtom för dessa fyra virus inkluderar feber och hosta som kan utvecklas till en allvarlig lunginflammation som orsakar andnöd och andningssvårigheter.

Generellt sett kan coronavirus orsaka allvarligare symtom hos personer med försvagat immunförsvar, äldre människor och de med långvariga tillstånd som diabetes, cancer och kronisk lungsjukdom.