Publicerad: 2023-03-08 15:16 | Uppdaterad: 2023-03-22 14:22

Information angående ändrade rutiner vid examination i skrivsal

Från den 1 april 2023 införs samordnad tentamensservice för samtliga examinationer i KI:s gemensamma examinationssalar. För dig som jobbar som kursansvarig, examinator och utbildningsadministratör innebär detta att kursens rutiner behöver förändras.

Införandet av samordnad tentamensservice kommer, utöver gemensamma starttider för examinationer, att innebära:

  • Anmälan till examinationen ska ske senast 10 kalenderdagar innan examinationen via aktivitetstillfälle i Ladok.
  • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle. (Möjlighet finns att koppla tidigare kurstillfällen till aktivitetstillfället för de studenter som enbart ska skriva omexamination)
  • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.

Information om tid och ordning för anmälan till examination i skrivsalar

  • Information om tid och ordning för anmälan till examination i skrivsalar ska finnas i kursrummet i Canvas vid kursstart.
  • Sista dag för anmälan till examination ska även finnas i Canvas kalenderfunktion.
  • Information ska också finnas på kurswebb för att nå även de studenter som vill omregistrera sig för att genomföra examinationen.

Anmälningar under vårterminen 2023

Under vårterminen 2023 kan utbildningsadministratör anmäla grupper av studenter till examination i skrivsal men det finns även möjlighet för studenter att själva anmäla sig via gränssnittet Ladok för studenter. När studenter själva anmäler sig förstärks anonymiseringsprocessen då ordningen på anmälningarna aldrig upprepas exakt.

Anmälningar från och med höstterminen 2023

Från och med höstterminen 2023 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör utan studenter ska själva anmäla sig till examinationen via Ladok för studenter. Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

Sena anmälningar

För att studenterna ska få tillgång till examinationssalen och den digitala examinationen måste de vara registrerade på ett kurstillfälle som är kopplat till aktivitetstillfället för anmälan. Under de 10 dagar som föregår examinationen kan det gå att ta emot flera studenter till examinationen om det finns tillräckligt med platser i examinationssalen och övriga förutsättningar (t.ex. registrering och behörighet) är uppfyllda. Kurserna behöver informera om och hur det går att göra sena anmälningar och att om det finns förutsättningar så kan studenterna få skriva examinationen.

Sena anmälningar tas emot av kursen som sedan kommunicerar med tentamensservice. 

Studenter som kommer direkt till examinationssalen utan att ha anmält sig kan få plats om det finns förutsättningar att ordna bl.a.

  • anmälan till examinationen,
  • plats i salen samt
  • kontroll på att de är behöriga att skriva examinationen enligt kursplanen för kursen.

Det är utbildningsadministratören som registrerar, kontrollerar behörighet och anmäler till aktivitetstillfället för examinationen. Tentavakten behöver få ett ok från utbildningsadministratören och se att studenten har fått tillgång till den digitala examinationen i Inspera för att få skriva examinationen. Detta måste ske senast inom de 30 minuter som gäller för insläpp vid sen ankomst.

Studentens  placering i skrivsalen

I studenternas schema i TimeEdit kommer de att få en länk för att kunna se sin placering i skrivsalen. Länken aktiveras dagen före examinationen då de kan logga in med sitt personnummer och se sinplats i salen.

Information om vilken sal de ska vara i står också under länken. Informationen om examinationssalen ska också stå i informationen i canvas och på kurswebben. 

Infomation om administrativa processer vid examination i skrivsal

Information om de administrativa processerna finns på sidan för tentamensservice.

Alla processer är ännu inte klara och därför uppdateras sidan löpande.

Tentamensservice informerar också i nätverket för utbildningsadministratörer i Teams om processerna.

Tentamensservice kommer att boka in avstämningsmöten med de kurser som har examinationer i april.

Kontakt