Publicerad: 2018-03-26 09:35 | Uppdaterad: 2021-11-14 19:30

Inclusio - ett kartläggningsinstrument för skolan. En rapport baserad på svar från 4 778 anställda vid 68 skolor.

INCLUSIO är ett organisationsutvecklingsverktyg (intervju eller enkät) framtaget för att skolpersonal på ett systematiskt sätt ska kunna kartlägga hur grundskolan fungerar och aktivt arbetar kring inkludering för elever med NPF.

Med 61 frågor, plus bakgrundsfrågor om skolan och respondenten, belyser INCLUSIO områden som t ex utredning av behov av stödinsatser, individualiserade stödinsatser, studiemiljö, bemötande, samarbete med föräldrar, kamratrelationer och personalens professionalitet. Svaren kan sedan användas som ett verktyg i arbetet att på ett systematiskt sätt analysera, planera och följa upp skolans verksamhet mot målet att skapa och förstärka förutsättningarna för en fungerade och ändamålsenlig skolgång för elever med NPF, men även alla andra elever vilket är den egentliga tanken med inkludering.

Länkar

Inkluderingsarbete för barn och ungdomar vid svenska skolor: En kartläggning baserad på svaren från 4778 anställda vid 68 skolor