Publicerad: 2009-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Immunförsvaret aktiverat vid schizofreni

[PRESSMEDDELANDE 2009-11-18] Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att nyinsjuknade patienter med schizofreni har höga nivåer av inflammatoriska ämnen i hjärnan. Rönen väcker hopp om att kunna behandla schizofreni med läkemedel som påverkar immunsystemet.

Göran EngbergFoto: Bildmakarna

Orsakerna bakom psykossjukdomen schizofreni är till stor del okända, något som försvårar utvecklingen av effektiva behandlingar. En teori är att infektioner tidigt i livet skulle kunna öka risken för att drabbas av schizofreni men direkta bevis har hittills saknats.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu kunnat analysera inflammatoriska ämnen i ryggmärgsvätskan hos personer med schizofreni istället för, som i tidigare studier, i blodet. Resultaten visar att nyinsjuknande personer med schizofreni har förhöjda nivåer av en signalsubstans (interleukin-1beta) som kan frisättas vid inflammation. Hos de friska kontrollpersonerna var denna substans knappt mätbar.

- Det tyder på att hjärnans immunsystem är aktiverat vid schizofreni. Det återstår nu att se om det finns en bakomliggande infektion eller om aktiveringen av immunsystemet uppstår på annat sätt, säger professor Göran Engberg som har lett studien.

Enligt den dominerande hypotesen är hjärnans dopaminsystem överaktivt vid schizofreni. Tidigare studier har visat att interleukin-1beta kan rubba dopaminsystemet i råtta på liknande sätt som vid schizofreni hos människor.

- Det vore en stor framgång om man i framtiden skulle kunna behandla patienter med schizofreni med immunoterapi. Kanske skulle man då på ett tidigt stadium kunna bryta sjukdomsförloppet, säger Göran Engberg.

Forskargruppen studerar nu om den inflammatoriska processen bara är aktiverad i samband med insjuknandet av schizofreni eller om även kroniska patienter uppvisar samma sak.

Publikation

J Söderlund, J Schröder, C Nordin, M Samuelsson, L Walther-Jallow, H Karlsson, S Erhardt, G Engberg

Activation of brain interleukin-1² in schizophrenia

Molecular Psychiatry, vol.14; no. 12; November 2009

För mer information, kontakta: