Publicerad: 2018-11-06 14:45 | Uppdaterad: 2018-11-06 14:47

IMM-rapport om nanotoxikologi

Nanoteknologi dvs framställning och användning av material i nanostorlek är på stark frammarch. Nanotekniken ligger till grund för utveckling och innovation inom många olika områden i samhället. Den ökande användningen av produkter som innehåller nanomaterial innebär också att det finns en ökad risk för exponering och därmed en möjlig hälsorisk. Tidigare forskning om andra partiklar och fibrer har påvisat ett samband mellan exponering och sjuklighet men när det handlar om nanomaterial så står vi inför ett helt nytt spektrum av olika material alla med den lilla storleken (1 nm = 1 miljarddels meter) som gemensam nämnare. Det faktum att ett material får nya egenskaper i nanostorlek medför också en risk för nya eller oväntade effekter på människors hälsa. Nanotoxikologi, en forskningsdisciplin som uppstod för ungefär ett decennium sedan, syftar till att kartlägga och förstå på vilket sätt nanomaterial utövar skadliga effekter på biologiska system. Denna kunskap är nödvändig för riskbedömning och en säker hantering av nanomaterial. Forskare vid Institutet för Miljömedicin (IMM) har publicerat en sammanställning om kunskapsläget avseende nanotoxikologi. Rapporten innehåller även förslag på framtida forskningsbehov. En fortsatt satsning på nanotoxikologi är nödvändig för att kunna säkerställa en säker framställning och hantering av nanomaterial. Prof. Bengt Fadeel, enhetschef vid IMM och ordförande i expertpanelen inom den nationella plattformen, SweNanoSafe, är redaktör för rapporten som finns att läsa här.