Publicerad: 2015-10-13 14:44 | Uppdaterad: 2024-06-26 14:45

Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Hur kan utbildningen genomföras för att fördjupa studenternas lärande? Och vad krävs för att sådana förändringar inte ska stanna vid ledningsbeslut utan verkligen implementeras? Lena Nilsson-Wikmar, professor i fysioterapi med inriktning mot utbildning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle fokuserar på universitetets pedagogik i sin forskning.

Professor Lena Nilsson-Wikmar. Foto: Stefan Zimmerman

Lena Nilsson-Wikmars professur i fysioterapi har inriktning mot utbildning. Det innebär att hennes forskningsfokus framöver kommer att vara frågor om hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande ur både professionellt och interprofessionellt perspektiv.

– Det pågår ett omfattande arbete vid KI med att modernisera undervisningen – just därför behövs också forskning på området, säger Lena Nilsson-Wikmar.

Den forskning som finns visar ofta på fördelar med studentcentrerat lärande, och vid KI byggs idag utbildningslokaler om för att ge bättre förutsättningar för detta. Men vad kommer att hända sedan?

– Implementering är svårforskat, men oerhört viktigt, säger Lena Nilsson-Wikmar. Hur utnyttjas de nya möjligheterna? Vad är det som ytterst avgör om en lärare går in i salen och håller samma föreläsning som alla andra år, eller väljer en mer studentcentrerad, interaktiv pedagogik? Det är exempel på frågor som vi ställer oss i vår forskning.

Forskning om ryggbesvär

Nilsson-Wikmars forskning kommer framför allt att fokusera på fysioterapiprogrammet, men med ambitionen att resultaten ska bli av mer generell relevans för universitetsutbildning.

Parallellt med det nya pedagogiska forskningsspåret fortsätter Lena Nilsson-Wikmar med sin forskning om ryggbesvär ur ett biopsykosocialt perspektiv. Hon är också involverad i två internationella projekt där personer med ryggmärgsskada studeras utifrån instrument rekommenderade av International Spinal Cord Society.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften Från Cell till Samhälle 2015.

Se en film