Publicerad: 2014-05-07 09:29 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:14

Högsta betyg – och lägsta för biomedicinutbildningar

Högsta betyg – mycket hög kvalitet – det blir omdömet för Karolinska Institutets masterexamen i biomedicin, enligt Universitetskanslersämbetets senaste granskning. Däremot får kandidatexamen i biomedicin och masterprogrammet i toxikologi underbetyget bristande kvalitet.

I dag kom resultaten från Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, granskning av landets biomedicinutbildningar. Totalt har 21 utbildningar, varav tre vid Karolinska institutet, bedömts enligt en tregradig skala (mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet).

KI:s masterprogram i biomedicin får toppbetyget, vilket förutom kvalitetsstämpeln innebär att lärosätet får en kvalitetspeng av regeringen.

– Det är glädjande. De har systematiskt arbetat på alla nivåer för att få ett program som ligger i frontlinjen, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet.

Betyget baseras på att utbildningen fått omdömet mycket hög måluppfyllelse för tre av sex utvärderade examensmål och hög måluppfyllelse för de övriga tre.

– Vi är mycket stolta och resultatet är särskilt glädjande med tanke på att denna utbildning ligger mycket nära KI:s andra kärnverksamheter, forskning och forskarutbildning, säger Lars-Arne Haldosen, programdirektor för de utvärderade programmen. Hans kommentarer om utvärderingen delas av Klas Kärre, ordförande i programnämnden som ansvarar för programmen.

Men det höga betyget innebär inte att man nu kan slår sig till ro.

– Under året har vi till exempel börjat undersöka nya pedagogiska grepp och fler utbildningsövergripande moment. Vårt mål är att tävla om och utbilda de bästa studenterna i ett internationellt perspektiv, i nära samspel med KI:s starka forskning, säger han.

Sämre gick det för KI:s kandidatexamen i biomedicin, som får omdömet bristande kvalitet. Programmet får underbetyg för ett av fem bedömda examensmål, vilket resulterar i det samlade omdömet bristande kvalitet.

– Det är tråkigt. Men tittar man på de bedömda examensmålen så uppnår programmet mycket hög kvalitet för tre av målen och brister endast i studenternas förmåga att bedöma de samhälleliga och etiska aspekterna kopplade till utbildningen. Det finns i utbildningen men måste bli tydligare, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning.

Enligt Lars-Arne Haldosen är detta utbildningsmoment viktigt och har ingått i utbildningen sedan länge. Men han konstaterar att de redan vid den självvärdering som lärosätena gör inför UKÄ:s bedömning, kom fram till att momentet bör betonas ytterligare.

– Vi fortsätter också arbetet med att höja kvaliteten över hela linjen, vilket sker inom ramen för det delvis omstöpta internationella kandidatprogram i biomedicin som startar i höst, fortsätter Lars-Arne Haldosen.

Inte heller KI:s masterprogram i toxikologi klarar UKÄ:s krav utan får underbetyget bristande kvalitet. För fem av sex utvärderade examensmål blir bedömningen visserligen hög eller mycket hög måluppfyllelse, vilket enligt Lars-Arne Haldosen är ett gott resultat. Men inom området ”fördjupade metodkunskaper” bedöms måluppfyllelsen som bristande, vilket leder till det samlade omdömet bristande kvalitet.

Jan-Olov Höög hade väntat sig ett annat betyg för toxikologiprogrammet.

– Det förvånar mig att de inte uppnår hög kvalitet. Vid förra utvärderingen, av dåvarande Högskoleverket, fick programmet ett mycket gott omdöme, säger han.

Totalt får tolv av de 21 utbildningarna omdömet bristande kvalitet. De berörda universiteten och högskolorna har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Underlag för UKÄ:s bedömningar är studenternas examensarbeten, lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna.

Text: Sara Nilsson

Läs mer om resultatet av utvärderingarna på UK-ämbetets webbplats.