Publicerad: 2015-03-24 12:52 | Uppdaterad: 2015-03-25 10:07

Höga halter allergiframkallande ämnen i målarfärg

Vanliga inomhusmålarfärger innehåller höga halter av starkt allergiframkallande konserveringsmedel – något som sällan framgår av innehållsmärkning och säkerhetsdatablad. Det visar en ny studie som undersökt målarfärg i Sverige och fyra andra europeiska länder.

Innehållet i 71 vattenbaserade målarfärger – vit inomhusfärg och våtrumsfärg – från butikshyllor i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien har undersökts av forskare från de fem länderna. I fokus för undersökningen står de allergiframkallande konserveringsmedlen methylisothiazolinone (MI eller MIT), methylchloroisothiazolinone (MCI eller CMIT) och benzisothiazolinone (BIT).

Felaktig märkning

Studien visar höga halter av framförallt MI och BIT, som kan orsaka allergi och eksem hos målare och konsumenter vid hudkontakt med färgen. Den som vistas i nymålade lokaler eller jobbar med att slipa målade väggytor kan också få hudbesvär genom luftburen exponering.

– Resultatet var överraskande på ett negativt sätt. Över 90 procent av färgerna innehöll både MI och BIT. Halterna var oftast för höga för att vara säkra ur allergisynpunkt, säger Carola Lidén, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av forskarna bakom studien.

Dessutom visar studien att målare och privatkonsumenter inte kan lita på färgburkarnas märkning. Innehållsförteckningar och säkerhetsdatablad var nämligen ofta felaktiga eller vilseledande. Nära hälften av färgburkarna hade någon sorts miljömärkning, men inte heller det var en garant för att slippa allergiframkallande konserveringsmedel.

– Det innebär att det är mer eller mindre omöjligt för målare och konsumenter som är allergiska mot MI eller BIT att hitta färger som de kan använda, säger Carola Lidén.

Ökad förekomst av allergi

De flesta konserveringsmedel är allergiframkallande vid hudkontakt och många är mycket starkt allergiframkallande. Eftersom användningen av konserveringsmedel i olika produkter har ökat explosionsartat de senaste decennierna ökar även allergibesvären i befolkningen.

– Vi ser det på hudkliniker och arbets- och miljömedicinska kliniker även i Sverige: Förekomsten av allergibesvär från MI-exponering via målarfärg ökar explosionsartat, säger Carola Lidén.

Trots att det i flera år varit känt att MI är allergiframkallande finns det i allmänhet inte varningssymboler eller information på färgburkarna om att de är allergiframkallande. Detta eftersom konserveringsmedlet ännu inte klassificerats som ett farligt ämne enligt EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning, CLP-förordningen. Industrins självklassificering, som ska göras innan det finns bindande klassificering, är helt otillräcklig. En process för att få ämnet klassat som farligt pågår, men tar tid.

– I väntan på det måste branschen ändå jobba på ett ansvarsfullt sätt. Färgindustrin måste anstränga sig för att hitta bättre alternativ till de starkt allergiframkallande ämnena och, i väntan på det, åtminstone informera på ett seriöst sätt om vilka ämnen de använder i sina produkter. Konsumenterna måste kunna lita på att de produkter som säljs inte är farliga för deras hälsa, säger Carola Lidén.

Forskarna bakom studien har delat med sig av resultatet till europeiska branschorganisationer och myndigheter för att få till stånd en dialog om bättre innehållsmärkning och säkrare färger.

Publikation

Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely used in paint: a multicentre study of paints from five European countries.
Schwensen J, Lundov M, Bossi R, Banerjee P, Giménez-Arnau E, Lepoittevin J, et al
Contact Derm. 2015 Mar;72(3):127-38

Kontaktperson: Professor Carola Lidén