Publicerad: 2022-05-16 15:16 | Uppdaterad: 2022-05-16 15:36

Hög svarsfrekvens och positiva resultat i KI:s medarbetarundersökning 2022

KI:s medarbetarundersökning 2022 som nu är stängd hade hög svarsfrekvens. 86 procent av alla anställda svarade. Det ger ett välgrundat underlag för att kunna initiera aktiviteter och utveckla KI:s verksamhet och arbetsmiljö.

Många av frågorna i årets enkät fanns med i medarbetarundersökningen som genomfördes 2017, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten. I årets resultat syns en tydlig positiv trend inom flera områden. En noterbar ökning har skett i exempelvis viljan att rekommendera den egna institutionen som arbetsplats, där har rekommendationsgraden ökat från 9 till 29.

Inom områdena medarbetarskap (76 procent) och ledarskap (81 procent) ligger resultatet också högt med ökningar på 5 respektive 6 procentenheter. Områdena mål och strategier har ökat från 65 till 73 procent och förtroende för universitetsledningen har gått från 60 till 72 procent vilket också är markanta ökningar.

Områden där resultatet fortsatt är lågt och ökningen inte är lika tydlig är organisation som ökat från 66 till 69 procent där bland annat frågor om tydlig organisation (ökat 55 till 60 procent) och information (ökat från 60 till 63 procent) ingår.

Arbetet med att ta tillvara det som medarbetarna har framfört via enkäten startar nu genom att ansvariga chefer kommer att arbeta med de områden som behöver utvecklas. Det görs i samverkan med medarbetare, fack och skyddsombud och med stöd från institutionernas lokala HR-avdelningar.