Publicerad: 2014-03-18 11:03 | Uppdaterad: 2014-03-18 11:07

Heldagsseminarium: Farliga kemiska ämnen i containrar 15 maj

IMM är medarrangör av ett heldagsseminarium om farliga kemiska ämnen i containrar.

Program, anmälan och ytterligare information.

Bakgrund

Den globala handeln har ökat kraftigt under senare år, framförallt med länder i Asien. Containertransport innebär en avsevärd besparing jämfört med löslastning på pallar. År 2005 gjorde 18 miljoner containrar 200 miljoner resor, sedan dess har den globala handeln ökat kraftigt. I Sverige importeras - och öppnas - cirka 1 miljon containrar om året, där Göteborgs Hamn tar emot omkring en halv miljon för vidare transport till beställare runt om i Sverige.

Gods, emballage och lastpallar som fraktas i containrar kan vara behandlade med gasformiga bekämpningsmedel (fumiganter) för att förhindra att skadedjur angriper godset eller sprids mellan länder och kontinenter. Gasade containrar kommer därmed in i Sverige. Det förekommer även att svenska exportörer gasar innan utförsel. Vanliga fumiganter är metylbromid, sulfurylfluorid, fosfin, klorpikrin och vätecyanid. Gasade containrar som transporteras ska vara tydligt märkta med varningsmärkning med uppgifter om vilken kemikalie som används och datum för behandlingen. Märkningsreglerna följs dock inte alltid och troligen är många containrar gasade i onödan, överdoserade och/eller inte korrekt märkta. Det finns en utbredd oro kring gasning hos de som inspekterar eller lastar ur containrar.

Vanligare än gasning är dock att lösningsmedelsångor eller andra flyktiga ämnen avgår från godset under transporten så att höga nivåer byggs upp i luften i den oventilerade containern. Ytterligare ett problem, särskilt vid transport av organiskt/biologsikt material, kan vara höga nivåer av koldioxid, kolmonoxid eller syrebrist.