Publicerad: 2022-04-19 18:22 | Uppdaterad: 2022-04-27 20:52

Hej Maria Deckeman, specialist inom organisationsutveckling och ledarskap

Du har initierat en ambitiös satsning för att Karolinska Institutet ska bidra till att utforska behovet av inre utveckling som ett sätt att bli bättre förberedd och rustad att möta de komplexa utmaningar som organisationer, samhällen och världen står inför. En utgångspunkt är vårt engagemang i Inner Development Goals Summit den 29 april.

Maria Deckeman
Maria Deckeman

Varför ska jag delta i konferensen den 29 april och vad kan jag förvänta mig?

Alla studenter och medarbetare är välkomna att följa med på resan för att ytterligare utforska vilken roll inre utveckling, individuellt och kollektivt, kan spela för att ta sig an externa utmaningar och skapa mer hållbara organisationer och samhällen. Genom att delta i Inner Development Goals Summit den 29 april får du möjlighet att lyssna till och delta i diskussioner med världsledande forskare och praktiker. Jag hoppas verkligen att du genom att delta i mötet kommer att bli inspirerad att reflektera och fortsätta diskussionen dagarna, veckorna och månaderna som kommer efter konferensen.

Varför är Karolinska Institutet medarrangör till Inner Development Goals Summit?

Karolinska Institutet är en av flera akademiska institutioner som engagerar sig i initiativet Inner Development Goals, i Sverige och globalt. Som medicinskt universitet är inre utveckling och livslångt lärande centralt för att vi ska lyckas i vår strävan att driva kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Men inre utveckling har bara värde om den hjälper oss att påskynda arbetet för att möta de komplexa utmaningarna i omvärlden.

Modern forskning visar att de förmågor och färdigheter vi alla behöver kan stimuleras och vidareutvecklas. Och det finns många metoder tillgängliga. Men vilka förmågor och inre kvaliteter som är viktigast för att göra oss bättre förberedda för att möta komplexa utmaningar, och hur dessa kan stimuleras ytterligare, är stora frågor som vi bara har börjat utforska. Det kommer att ta decennier innan vi har fått mer klarhet i detta. Som akademisk institution har vi både möjlighet och ansvar att kommunicera tillgänglig forskning till samhället. Som universitet har vi också ansvaret att ytterligare utforska och skapa ny kunskap.

Walter Osika
Walter Osika

Vad händer efter konferensen?

Vi förbereder ett utvecklingsprogram och ett forskningsprojekt för att ytterligare utforska de stora frågorna ovan. Satsningen finansieras med partsgemensamma medel och stödjs av de fackliga organisationerna vid KI. Mer information om forskningsprojektet och hur man söker till utvecklingsprogrammet kommer att finnas tillgängligt här på Medarbetarportalen i september 2022. Forskare från Karolinska Institutet och Stockholms universitet ska ta reda på vad KI-medarbetare upplever som stora utvecklingsutmaningar. En av forskarna, Walter Osika, kommer att samordna forskningsdelen och bidra i utformning av program och bedömning av potentiella effekter.

Vårt övergripande mål är att Karolinska Institutets engagemang i initiativet Inner Development Goals ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv för alla medarbetare, studenter och chefer på Karolinska Institutet och göra oss bättre rustade att ta oss an komplexa utmaningar genom ökad kunskap och utveckling av de inre förmågor som behövs.