Publicerad: 2016-09-05 15:07 | Uppdaterad: 2018-01-28 12:47

Heckscher: Mycket förvånade under utredningens gång

Sten Heckscher under måndagens presskonferens.

Karolinska Institutet får hård kritik i den externa utredningen av Macchiarini-ärendet. Det framkom i dag. Nonchalans mot regler och ett lättsinnigt förhållande till formalia lyfts fram. Redan vid rekryteringen av tidigare gästprofessor Paolo Macchiarini fanns signaler som Karolinska Institutet borde ha reagerat på, sa utredaren Sten Heckscher när han presenterade den nästan 200 sidor tjocka granskningen.

Sten Heckscher, tidigare ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och statssekreterare i justitiedepartementet, fann mycket som förvånade under utredningens gång.

– Man ignorerade de uttalanden man fick i samband med rekryteringen och det fanns ett bedövande ointresse att ta reda på hur det förhöll sig i samband med förlängningen av Macchiarinis anställning.

Referenser kom i flera fall in spontant från andra länder i Europa. Det påpekades att Macchiarini lämnat oriktiga uppgifter i sitt cv och data i hans publikationer ifrågasattes, att han hade brist på omdöme och tydliga samarbetsproblem.

– Aldrig i något sammanhang har jag sett maken till negativa referenser. Det är anmärkningsvärt att inte rektor ser till att få en fördjupad analys. Det är inte säkert att den automatiskt skulle ha lett till att Macchiarini inte anställdes, men nog skulle man ha tänkt sig för noggrant. Jag är tveksam till om han skulle ha anställts.

KI har ett ansvar för operationerna

Det är Karolinska Universitetssjukhuset som har det formella ansvaret för operationerna med syntetiska strupar, konstaterade Sten Heckscher. Men Karolinska Institutet har ett tydligt ansvar.

– Universitetet åberopar Macchiarinis operationer som framgångar. De lyfts fram i pressmeddelanden och forskningsansökningar. Man ser operationerna som nära förbundna med den forskning som bedrivs.

KI kunde inte ha hindrat att operationerna gjordes, men de skulle ha ställt krav på att regler följdes, menar utredarna.

– Det KI borde ha gjort var att vid den andra och tredje operationen ha försäkrat sig om att gällande regler tillämpades.

I samband med förlängningen 2013 ifrågasatte inte KI om Macchiarini skulle få vara kvar. Diskussionerna handlade i stället om formerna för anställningen.

– Där är vi väldigt kritiska. Det sker ingen utvärdering. Detta trots att Macchiarini under hösten har suttit i husarrest i Italien, oklart för vad men det har att göra med sjukvård.

Skolexempel på dåligt ledarskap

Det finns under ärendets gång skolexempel på dåligt ledarskap och bruten delegationsordning, sa Sten Heckscher. Bägge rektorer har varit aktiva under ärendets gång på ett olämpligt sätt, bland annat i samband med rekryteringen.

– Det har skickats mejl där en prefekt har fått klart för sig vad som ska åstadkommas, samtidigt som hon fått höra att hon bestämmer själv.

När det gäller Macchiarinis forskning finns brister i dokumentationen av vad han faktiskt har gjort.

– Det är en vital fråga för ett universitet som har ambitionen att vara noggrant.

Macchiarinis bisysslor utanför Sverige utreddes heller inte.

KI borde reagerat på sporadisk närvaro

Ytterligare en omständighet som man borde ha reagerat på är Macchiarinis ytterst sporadiska närvaro, påpekade Sten Heckscher.

Sten Heckscher och de andra två utredarna, Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet samt Ingrid Carlberg, journalist och författare, tar också upp strukturella förhållanden som kan ha bidragit till att ärendet utvecklades som det gjorde. Här riktar de kritik mot Karolinska Institutet och dess nonchalans mot regler för myndigheter. En nonchalans som de anser har bidragit till att så mycket gick fel.

Utredarna vänder sig mot den i deras mening primitiva reaktionen att begära att ansvariga avgår.

– Det är viktigt att ta reda på var ansvaret ligger, men sedan måste man fråga sig om någons legitimitet är så skadad att personen måste sluta eller om det är bättre att man stannar kvar med sina nyvunna kunskaper.

I ljuset av detta anser Sten Heckscher att det är olyckligt för KI att styrelseordförande Lars Leijonborg har valt att avgå.

– Han hade haft goda möjligheter att ge det fortsatta arbetet en flygande start. Nu blir KI:s styrelse ledarlös, samtidigt som man arbetar med att tillsätta en ny rektor.

Rekommendationerna till konsistoriet är att på en rad punkter se över regler, rutiner och ansvarsfördelning.

Sten Heckscher tror att KI kommer att klara av att genomföra detta och att förtroendet för KI kan återupprättas.

– Men det är väldigt viktigt att konsistoriet, rektor och universitetsdirektören visar att de är överens om att ta tag i detta. Dessutom är professorskollegiets inställning viktigt, eftersom det finns en stark kollegial tradition. Även de som inte har det formella ansvaret måste agera.

Karolinska Institutet kommenterade

Under en presskonferens efteråt kommenterade avgående styrelseordföranden Lars Leijonborg utredningen. Han fick också en fråga om beslutet att avgå:

– Det är så mycket som nu måste göras så det är rätt tillfälle att en ny person kommer in. Vi har betraktat den här dagen som en brytpunkt. Nu har vi Heckscher-gruppens förklaring till vad som har hänt och en hel del rekommendationer, så jag känner att det är ett bra tillfälle för en stafettväxling, sa Lars Leijonborg.

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska Institutet, konstaterade att KI har ett omfattande arbete att göra.

– Allt som är sunt och bra ska vi slå vakt om, men vi behöver uppenbarligen komma längre när det gäller att tydliggöra varje enskild medarbetares betydelse och ansvar och att vi aldrig får kompromissa med etiska principer. Konsistoriet kommer ytterst äga denna process, men hela KI måste bli djupt involverat, sa hon.

Text: Ann Patmalnieks

Foto: Gunnar Ask

Uppdatering: Heckschers läxa till KI efter kritiken

Den externa granskningen underkänner KI:s hantering av Macchiarini-ärendet och ger en rad förbättringsförslag. Ett förändringsarbete har redan inletts och rektor har fått i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för KI:s styrelse. Här följer en sammanfattning av kritik och rekommenderade åtgärder i Heckschers rapport.

Lagarna och reglerna

Anmärkning: KI har visat nonchalans mot regler. Allmänna handlingar har inte diarieförts och dokumentationen av forskningsdata brustit. Viktiga beslut, till exempel om oredlighet i forskning, har inte motiverats på det sätt förvaltningslagen kräver.

Rekommendation: Säkerställ att personal och befattningshavare har kunskap kring gällande regler.

Rekryteringen

Anmärkning: Skedde under olämpliga former. Dåvarande rektor hade en aktiv roll på ett sätt som bröt delegationsordningen och skapade otydligheter kring ansvar. Negativa referenser följdes inte upp ordentligt och fördes inte vidare till Rekryteringsutskottet.

Rekommendation: KI bör i sina rutiner för anställningsärenden reglera bland annat CV-granskning, sakkunnigbedömning, referenstagning och dokumentation samt tydliggöra Rekryteringsutskottets ansvar.

Patientansvaret

Anmärkning: Karolinska Universitetssjukhuset bär otvetydigt ansvaret för transplantationerna som genomfördes där, men anställda vid KI har varit involverade i diskussioner och KI har åberopat transplantationerna som en del av universitetets verksamhet. KI kan därmed inte frias från ansvar.

Rekommendation: KI bör tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset klargöra ansvarsfördelningen sinsemellan vid aktiviteter i vilka båda myndigheterna är involverade.

Den förlängda anställningen

Anmärkning: Inför besluten att förlänga Paolo Macchiarinis anställning 2013 och 2015 fanns samma oreda i ansvarskedjan som vid hanteringen av rekryteringsärendet och ingen egentlig utvärdering av Macchiarinis insatser vid KI gjordes.

Rekommendation: Skapa grundläggande kännedom hos KI:s medarbetare om hur ansvar fördelas och om delegering. KI bör reglera hur avsteg från delegationsordningen ska dokumenteras och följas upp, så att risken för oklarheter i ansvarsfördelningen undanröjs.

Forskningsdokumentationen

Anmärkning: Institutionen Clintec, där Paolo Macchiarini var placerad, kan i dag inte lämna några fullständiga besked om dokumentationen av hans forskning vid KI. Granskningen visar att det funnits brister i dokumentationen även tidigare.

Rekommendation: KI måste se till att personal som i en eller annan roll sysslar med forskning har tillräckliga kunskaper och färdigheter rörande dokumentation av forskningsdata.

Bisysslorna

Anmärkning: Trots att det från början var känt att Paolo Macchiarini var verksam utanför KI vidtogs inga åtgärder när han uppgav att han inte hade några bisysslor. En bisysslogranskning gjordes 2015 med fokus på ekonomiskt jäv, men det är märkligt att etikfrågan och den möjliga förtroendeskadan inte granskades.

Rekommendation: KI bör se över formerna och regelverken rörande anknutna forskare samt rutinerna för bedömning av anställdas bisysslor.

Fuskutredningarna

Anmärkning: De anmälningar om vetenskaplig oredlighet som riktats mot Macchiarini har handlagts och utretts på ett varierande sätt som tyder på brist på rutiner. Besluten i de oredlighetsärenden som avgjordes i augusti 2015 är bristfälligt motiverade.

Rekommendation: KI bör lägga fast riktlinjer och rutiner för handläggningen av ärenden om oredlighet i forskning.