Deltagare till studie sökes Har du erfarenhet av att ha förlorat en familjemedlem på grund av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus?

Vi söker personer som vill bidra till forskning genom att i en intervju berätta om sina erfarenheter, tankar, känslor och upplevelser i samband med sin familjemedlems plötsliga dödsfall. Idag finns det ingen möjlighet att donera organ, för de som skulle vilja, efter död till följd av plötsligt hjärtstopp. Forskare vid Karolinska Institutet genomför en studie med syfte att utvärdera förutsättningarna för en ny donationsprocess i Sverige.

Södersjukhuset illustration
Illustration: Södersjukhuset

Årligen drabbas cirka sex tusen personer av hjärtstopp utanför sjukhus och endast en av tio överlever. I Sverige finns det idag ingen möjlighet att donera organ, för de som skulle vilja, efter död till följd av plötsligt hjärtstopp. Det finns en donationsform, som ännu inte praktiseras i Sverige, som innebär möjlighet för denna grupp att donera i händelse av hjärtstopp och död. 

Om projektet

För denna studie vill forskarna rikta sig till personer som senaste året har förlorat en familjemedlem på grund av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset, under perioden januari 2022 - juni 2023

Forskarnas förhoppningar med denna studie är att fördjupa kunskap om och förståelse för närståendes tankar, känslor och upplevelser i samband med familjemedlems plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus och dödsfall på akutmottagning, samt att utforska möjligheter till att ställa frågan om organdonation i samband med sådana händelser. Din röst och erfarenhet skulle även kunna vara ett viktigt bidrag till kvalitetsförbättring inom svensk hälso- och sjukvård. 

Det övergripande syftet med studien är att utvärdera förutsättningarna för att införa en ny donationsprocess i region Stockholm. Det specifika syftet med denna studie är att få kunskap och förståelse om närståendes tankar, känslor och upplevelser i samband med familjemedlems plötsliga hjärtstopp och död utanför sjukhus samt närståendes inställning till att bli tillfrågad om donation i samband med denna händelse.

Hur går projektet till?

Vi kommer att intervjua cirka 20 frivilliga deltagare. Deltagande i projektet innebär en intervju där en forskare kommer att ställa frågor kring dina upplevelser och erfarenheter vid din familjemedlems plötsliga hjärtstopp samt ställa frågor om tankar och känslor kring organdonation i samband med händelsen. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil av intervjuare under samtalets gång. Tidsåtgång är 30 - 60 minuter. Platsen för intervjun väljer du, förslagsvis i ostörd lokal på sjukhuset eller i din hemmiljö.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla Gisela Vogel, se e-postadress nedan.

Gisela Vogel

Specialistsjuksköterska, Med dr
070-7180723

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.