Publicerad: 2022-09-05 15:15 | Uppdaterad: 2022-09-05 15:15

Halvårsbokslutet, kapitalförändring i korthet januari-juni 2022

Uppdatering kring halvårsbokslut och kapitalförändring för perioden januari till juni 2022.

Översikt av halvårsbokslutet

Bokslut
Utfall Budget Avv
Unitand - UTB -3 229 258 -6 016 768 2 787 510
Unitand - FO -7 450 250 -3 882 805 -3 567 445
TOTALT -10 679 508 -9 899 573 -779 935
Dentmed - UTB -712 215 -2 883 272 2 171 057
Dentmed - FO 6 099 195 523 401 5 575 794
TOTALT 5 386 980 -2 359 871 7 746 851

Universitetstandvården – utbildning

Bättre utfall beror främst på positiv avvikelse på personalkostnader där ca + 1 900 tkr avser löner och den avvikelsen kommer att minska under hösten när det budgeterats för utökade kostnader. Bättre patientintäkter på studklin TDL/Thyg + 712 tkr mot lagd budget mycket tack vare höjda taxor och +659 tkr högre än motsvarande period i fjol. Negativa avvikelser återfinns på övriga driftkostnader -1 222 tkr och det avser fram för allt kostnader relaterade till dental och förbrukningsmaterial, vilka historiskt sett brukar ligga betydligt högre under vårterminen vilket vittnar om att de negativa avvikelserna bör minska under hösten. Vi ser fortsatt positiva avvikelser på avskrivningskostnader men där har vi ett par pågående projekt som kommer att generera kostnader i takt med att de slutförs och aktiveras under hösten.

Universitetstandvården – forskning

Sämre utfall beror främst på betydligt lägre patientintäkter – 3 567tkr, där några kliniker budgetmässigt planerar att dra in mer under hösten då verksamhet inte har något grundutbildningsuppdrag men kan också vara en fortsatt konsekvens av covid-19 samt ändrade villkor i debitering. 

Institutionen för odontologi – utbildning

Vi ser positiv avvikelse på de totala intäkterna med +1 737 tkr som delvis beror på ej ännu reglerad direktavräkning, skillnaden mellan prognos och faktiskt antal registrerade studenter (1 300 tkr årsbasis) + 650 tkr samt resultatförda uppdragsprojekt. På kostnadssidan ser vi framförallt att de totala personalkostnaderna har blivit lägre än budget för perioden.

Institutionen för odontologi – forskning

Vi ser en positiv avvikelse på intäkterna med +5 246 tkr och den huvudsakliga anledningen är att flera uppdrags-/bidragsprojekt har resultatförts och att vi erhållit kvarstående CSTP-medel i förskott och en utökad forskningsanknytning.