Publicerad: 2019-09-04 14:49 | Uppdaterad: 2019-09-04 14:56

Hälsorisker med oorganiska kloraminer i arbetsmiljön

Nordiska Expertgruppen (NEG) har utvärderat hälsoeffekterna av oorganiska kloraminer i arbetsmiljön. Exponering förekommer till exempel i badhus och i livsmedelsindustrin. Kunskapen om mono- och dikloramin är bristfällig. För trikloramin rekommenderar NEG ett hälsobaserat nivågränsvärde på 0,1 mg/m3.

Oorganiska kloraminer bildas i miljöer där klorering används för desinfektion av vatten, såsom i badhus och i livsmedelsindustrin. I badhusluft är trikloramin den dominerande kloraminen. I livsmedelsindustrin är lufthalten av mono- och dikloramin (mätt som lösligt klor) ofta högre.

Trikloramin är kraftigt irriterande, framför allt för ögon och övre luftvägar. Exponering för trikloramin kan förvärra astma, men huruvida ämnet även orsakar astma kan i dagsläget inte utvärderas. I en studie på badhuspersonal sågs irritation vid 0,4 mg/m3. Med detta som utgångspunkt rekommenderar NEG ett hälsobaserat nivågränsvärde på 0,1 mg/m3 (personlig provtagning). Detta motsvarar 0,2 mg/m3 vid stationär provtagning i badhusmiljö.

Förslaget är helt baserat på hälsoeffekter och vi har inte sett över de tekniska möjligheterna att klara värdet. Det är möjligt att det kan medföra ett problem för en del simhallar.

Gunnar Johanson

Nordiska Expertgruppen är ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden. Gruppen leds av Gunnar Johanson, professor vid IMM.

Kontaktperson