Publicerad: 2023-07-04 15:34 | Uppdaterad: 2023-07-04 15:38

Hälsoeffekter vid bruk av heat not burn-produkter

På uppdrag från Folkhälsomyndigheten har forskare vid IMM tagit fram dokumentet ”Expert opinion on heated tobacco products” (HTP).

Här diskuteras begreppen upphettning/förbränning, innehållet i röken samt mätbara biomarkörer och potentiella negativa hälsoeffekter vid användandet av dessa produkter efter en noggrann genomgång av litteraturen. Tidiga markörer för hjärtkärlsjukdom som blodtrycks- och hjärtfrekvensökningar och kärlstelhet har identifierats vid bruk av HTP. Exponering för HTP resulterar också i oxidativ stress och en ökad inflammation i luftvägarna. Emellertid saknas det studier på långtidseffekter då detta är en så pass ny produkt.

Expert opinion on heated tobacco products
Koustav Ganguly, Swapna Upadhyay, Mizanur Rahman, Gunnar Johanson, Lena Palmberg
Enheten för integrativ toxikologi, Institutet för miljömedicin (IMM, 2023)