Publicerad: 2020-11-05 14:57 | Uppdaterad: 2022-03-11 16:03

Hallå där Marie Bergström, pedagogisk utvecklare som leder ett projekt kring VIL på Capio S:t Göran

Du är pedagogisk utvecklare på KI:s enhet för Undervisning och lärande. Berätta, vad handlar projektet om?

Marie Bergström, Enheten för Undervisning och lärande (UoL).
Marie Bergström, pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande (UoL).

- Vi har fått i uppdrag av Kommittén för utbildning på KI och FoUU (Rådet för forskning, utveckling och utbildning, Capio S:t Göran) att driva projektet ”Utveckling av pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)” för studenter på Capio S:t Göran.

Målet är fler handledare som deltagit i handledarutbildning och en tydligare beskriven handledningsmodell vid verksamhetsintegrerat lärande. Vi utgår ifrån KI:s handlingsplan för IPL (interprofessionellt lärande) och Strategi 2030. Fokus i modellen som testas är IPL och peer learning.

Vad är bakgrunden till projektet?

- I samband med att Capio S:t Göran blir universitetssjukhusenhet (USV-enhet) från årsskiftet 20/21 finns det en stark önskan om en utveckling av en god lärmiljö. De har valt att utveckla, aktivt följa upp och styra utbildningsprocessen. I detta arbete bidrar vi på Undervisning och lärande (UoL) med våra erfarenheter.  

Vilka aktiviteter kommer projektet att resultera i?

- I projektgruppen har vi ett antal förslag på hur vi kan öka handledarkompetensen och hur mottagandet av nya studenter kan underlättas. De aktiviteter som planeras är tänkta att skapa förutsättningar för hållbart lärande, beredskap för förändringar i vården och ökad möjlighet att leda den lokala utbildningsprocessen. Vi kommer att erbjuda utbildning på plats, coachning och i vissa fall kunna fungera som mentorer.  

Vilken är den största utmaningen med projektet?

- Att föra dialog med många olika parter så att alla känner sig involverade och får sina redan framtagna idéer, för att öka kvalitén, med in i projektet. Eftersom den utveckling vi önskar bygger på att handledare deltar i våra aktiviteter är även tidpunkten med den pågående pandemin en utmaning.  

Faktaruta verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

I regionen genomförs årligen 200 000 studentveckor, varav Capio S:t Göran har en mindre del. VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet. 

Kontakt

Marie Bergström Projektledare