Publicerad: 2021-01-28 09:34 | Uppdaterad: 2021-02-02 15:25

Hallå där Björn Kull, avdelningschef för nya avdelningen för forskarstöd

Utomhusporträtt på Björn Kull med byggnad i bakgrunden.
Björn Kull, avdelningschef för nya avdelningen för forskarstöd. Foto: Stefan Zimmerman

Mer hjälp och stöd till forskare, det är målsättningen för en ny avdelning inom universitetsförvaltningen. Björn Kull, tidigare enhetschef för Grants Office, är ny avdelningschef.

Varför behövs en ny avdelning för forskarstöd?

– Det har framkommit tydligt under arbetet med Strategi 2030 att det finns ett stort behov av mer hjälp och stöd till forskarna. Det har också framkommit i förstudien till projektet Ett sammanhållet verksamhetsstöd att det är otydligt vilket forskarstöd som finns. Vi behövde tydliggöra och synliggöra bättre vad vi kan hjälpa till med. Mycket av det stöd som vi ger i dag har vuxit fram under många år på Grants Office. I samband med att vi vuxit och fått fler medarbetare har det funnits ett behov att omorganisera oss.

Vilket är uppdraget för avdelningen för forskarstöd?

– Vårt övergripande mål är att stödja KI:s forskare med tyngdpunkt på frågor som rör extern forskningsfinansiering. Syftet är att maximera KI:s externa forskningsfinansiering och att stimulera nyttiggörandet av KI:s forskning. Vi har också i uppdrag att hantera och handlägga vissa av KI:s interna prioriteringsprocesser och nomineringar till medaljer och priser samt KI-stiftelsers och fonders interna utlysningar av forsknings- och resebidrag.

Vilka är ni till för och hur kommer ni att jobba?

– Vår främsta målgrupp är forskaren, men även alla stödfunktioner som vi behöver samverka med för att kunna ge ett sammanhållet och så komplett stöd som möjligt till forskaren. Vi erbjuder forskaren stöd i varje del av forskningsprocessen, till exempel med att ge uppslag och inspiration och att hålla workshoppar, vi ska också ge vägledning och rådgivning, administrera ansökningsprocesser, projekthandläggning och koordinera större strategiska partnerskap med industrin samt se till att regler efterlevs och granska ansökningar och avtal.

Vad behöver ni utveckla?

– Vi behöver stärka verksamhetens kapacitet att attrahera externa medel där ett viktigt utvecklingsarbete pågår med hur institutionerna och universitetsförvaltningen bättre kan samordna olika stödprocesser så att de blir hoplänkade. Vi behöver skapa fler kontaktvägar och nätverk mellan institutionerna och avdelningen för forskarstöd. Vi vill stärka stödet till koordineringen av ansökningsprocesser för större internationella samverkansprojekt och erbjuda administrativa projektledare som hjälper till med projekten.

– Vi behöver också utveckla ett på KI samordnat peer-review-erbjudande med externa experter, alternativt konsulter till utvalda ansökningar. Det finns ett behov av att utveckla och förstärka stödet till KI:s näringslivssamverkan och göra det mer proaktivt och identifiera nya områden för samverkan. Vi har också ett pågående utvecklingsarbete kring stödet och hanteringen av kliniska prövningar samt hur avdelningen ska bidra till KI:s informationshantering.

– KI:s större finansiärer ändrar i sina strategier och exempelvis är det nu en tydlig trend är att allt fler finansiärer ställer krav på att det i ansökningarna ska framgå vilka hållbarhetsmål som är relevanta och hur forskningen kan bidra till att uppnå de målen. Vi behöver därför förbättra och förstärka rådgivningen om hur man på olika sätt kan adressera hållbarhetsmålen i KI:s forskningsansökningar.

Hur kommer man i kontakt med er?

– Via e-post till våra olika funktionsmejl, men också via telefon eller genom information på Medarbetarportalen. Inom ett forskarstödsprojekt som går under namnet Lotsen, håller vi nu på att utveckla en portal där forskaren på ett enkelt sätt ska kunna navigera sig fram till rätt information – eller rätt person att kontakta. Projektet förväntas vara klart i maj.