Publicerad: 2020-10-14 12:47 | Uppdaterad: 2020-10-14 13:04

Grönt ljus och inrättande av doktorandplats

Processen för grönt ljus för forskarhandledare har setts över varvid mindre justeringar gjorts av regler och rutiner.

Ändringarna är små men då det samtidigt beslutades att alla institutioner framöver ska ha samma rutiner kan förändringarna för vissa vara mer märkbara än för andra.
 
Beslutade förändringar är:

  • Finansiella resurser ska inte ingå som en bedömningsaspekt för grönt ljus. Istället ska en finansieringsplan ingå i ansökan om att inrätta en doktorandplats. 
  • Möjligheten att besluta om ”Grönt ljus med förbehåll” har tagits bort. Ansökan kan nu endast godkännas eller avslås.  

Syfte med förändringarna är bland annat att göra det tydligare vad grönt ljus innebär (en bedömning av lämplighet som handledare) och att få en mer samstämmig rutin över hela KI.  

Blanketter har justerats och sedan 10 oktober ligger nya versioner av berörda blanketter på forskarutbildningens blankettsida. Den som redan har påbörjat en ansökan kan fullfölja processen med den redan påbörjade blanketten. 

Förtydligande angående betydelsen av grönt ljus och inrättande av doktorandplats

Så kallat ”Grönt ljus” infördes på KI 2017, men redan 2018 behövde KI göra om hela sin antagningsprocess varvid ett nytt steg infördes: ”inrättande av doktorandplats”. Detta har inneburit en viss förvirring och ett förtydligande är därför på sin plats. 

Följande gäller för grönt ljus och inrättande av doktorandplats:

Grönt ljus:

  • Grönt ljus handlar endast om huvudhandledarens lämplighet som handledare och är en aspekt av många som bedöms för att inrätta en doktorandplats. Att ha fått ett grönt ljus innebär inte att man automatiskt har grönt ljus att rekrytera en doktorand, för det krävs att en doktorandplats har inrättats. 

Inrättande av doktorandplats:

  • Vid ansökan om att inrätta doktorandplats ingår grönt ljus-ansökan som ett av flera underlag som granskas i syfte att säkerställa att det finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet. Förutom bedömning av handledningen, ingår också finansieringsplan och beskrivningar av forskarutbildningsmiljön och det vetenskapliga projektet. Den sökande får sedan endast ett besked angående om doktorandplatsen inrättats eller ej. Ett eventuellt avslag, vilket alltid ska motiveras, kan bero såväl på att grönt ljus-ansökan inte kunde godkännas som att något av de andra kriterierna inte var uppfyllda. 

Anledningen till att grönt ljus har en egen blankett är att det ska gå att göra en bedömning av handledarens lämplighet separat från inrättandet av en doktorandplats, t.ex. inför en KID-ansökan eller då en ny huvudhandledare utses. Notera att även om en handledare fått grönt ljus och tilldelats KID-medel kommer inte en doktorandplats att inrättas per automatik utan institutionen måste fortfarande ta ställning till att samtliga kvalitetskriterier är uppfyllda.