Publicerad: 2022-09-07 09:29 | Uppdaterad: 2022-09-07 09:29

Granskning och kommentar till Coronakommissionens rapport

Sverige valde till en början en annan strategi för att bekämpa pandemin än många andra europeiska länder. I juni 2020 utsåg den svenska regeringen en nationell kommission för att granska hanteringen av covid-19 i Sverige. I en vetenskaplig artikel sammanfattar och kommenterar nu professor Jonas F Ludvigsson vad Coronakommissionen kommit fram till i sin rapport. Artikeln publiceras i Acta Paediatrica.

Jonas Ludvigsson. Photo: Alexander Donka
Professor och barnläkare Jonas Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

Covid-19-pandemin hade en enorm påverkan på livet i Sverige och ledde till ökad dödlighet, framförallt bland äldre. I slutet av juni 2020 inrättade den svenska regeringen en nationell Coronakommission för att undersöka hur Sverige hanterat pandemin. Delrapporter publicerades 2020 och 2021 med en slutrapport i februari 2022.

–Jag tycker att den svenska Coronakommissionens utredning är en välskriven sammanfattning och granskning av hur Sverige hanterade pandemin. Pandemin påverkade verkligen samhället och att dra lärdomar av kommissionens rapport är avgörande för vår framtida pandemiberedskap. Trots utredningens tyngd har jag hittills inte träffat någon kollega som faktiskt läst de 1700 sidorna, och det var därför jag skrev den här recensionen, för att göra slutsatserna av utredningsutredningen tillgängliga för fler, säger studiens författare, professor Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

I Sverige var dödstalen höga våren 2020, men den totala överdödligheten 2020-2021 var +0,79 %, vilket var lägre än i många andra europeiska länder.

–Medan kommissionen ofta är kritisk till hanteringen av pandemin i Sverige, understryker de också att de frivilliga åtgärder som vidtogs, inklusive att hålla skolor öppna, var lämpliga och bibehöll svenskarnas personliga frihet under pandemin, tillägger Ludvigsson.

–Men kommissionen drar också slutsatsen att mer omfattande och tidigare åtgärder borde ha satts in, särskilt under den första vågen, fortsätter han.

Artikeln av Ludvigsson fokuserar på hälsoaspekter av Sveriges covid-19-strategi, men innehåller också en översikt av kommissionens rekommendationer för äldreomsorg, en översyn av uppskjuten och försenad vård 2020 (till exempel diagnostiserade hjärtinfarkter och viss cancerscreening minskade), samt kommissionens rekommendationer för att stärka Sveriges pandemiberedskap. Slutligen innehåller Ludvigssons granskning även en klinisk översikt över hur covid-19 behandlades på svenska sjukhus under den tredje vågen våren 2021.

Intressekonflikt

Ludvigsson har koordinerat en studie på uppdrag av Svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Den studien erhöll finansiering från Janssen.

Publikation

How Sweden approached the COVID-19 pandemic: summary and commentary on the national commission inquiry.
Ludvigsson JF
Acta Paediatr 2022 Sep 6.

Kontakt