Publicerad: 2011-09-16 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 11:07

Gott betyg i extern forskningsutvärdering

Mer än var tredje forskargrupp vid Karolinska Institutet bedöms som enastående eller excellent. Det visar en omfattande extern utvärdering av Karolinska Institutets forskning, kallad ERA 2010, som nu är klar. Utvärderingen ska bland annat ligga till grund för strategisk planering och utveckling av universitetet under åren 2013 – 2020.

– Detta är ett mycket glädjande resultat, eftersom det i praktiken betyder att långt mer än häften av våra forskare verkar i internationellt ledande forskningsmiljöer, säger professor Martin Ingvar, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

ERA 2010 (External Research Assessment) har genomförts av internationellt ledande forskare i nio oberoende expertpaneler. Drygt 500 forskargrupper har genomgått utvärdering, som bland annat omfattat publicerade vetenskapliga artiklars kvalitet och bedömning av pågående forskningsprojekt. Panelerna har också haft som uppgift att särskilt identifiera unga begåvade forskare. Upplägget av den externa utvärderingen var inriktat på forskargruppsnivå för att identifiera möjligheter till förbättring.

Resultatet av genomlysningen visar att mer än 30 procent av forskargrupperna fått betygen "outstanding"eller "excellent" på en 6-gradig skala. Av de forskare som uppnått professorsnivå genom att söka en professur i konkurrens fick hela 66 procent de högsta betygen. Bland de forskare som befordrats till professor efter många års tjänst bedömdes 31 procent vara så framgångrika. Detta visar enligt Martin Ingvar att möjligheten för unga forskare att söka tjänster i konkurrens är en viktig framgångsfaktor för Karolinska Institutet.

En mindre andel forskargrupper har fått dåliga omdömen av expertpanelerna. Ofta har det handlat om förhållandevis små grupper som inte haft kraft att hantera hälso- och sjukvårdens snabba omdaning. De enskilda gruppernas resultat kommer att omhändertas på respektive institution, som beslutar om eventuella stödåtgärder eller om en omstrukturering kan bli aktuell. Martin Ingvar understryker dock att utlåtanden om enskilda forskargrupper bara är en del av den information som ska användas för att utveckla det lokala forskningsarbetet.

– ERA innehåller en rik flora av förslag på hur Karolinska Institutet kan förbättras, även en del förslag där vi redan har satt igång ett arbete. ERA påpekar att vår förmåga att möta den kommande forskargenerationen bör förbättras, att den akademiska styrningen bör förbättras och att vi bör förbättra vår anpassning till sjukvården. Varje delförslag till förbättring kommer att tas upp till prövning i det interna strategiarbetet, säger han.

Den externa expertgruppen har nu överlämnat ERA 2010 till Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet, som har fått uppdraget att utvärdera forskningen från universitetets styrelse, Konsistoriet. Styrelsen för forskning överlämnar inom kort sin slutrapport till Konsistoriet, där ERA 2010 utgör underlag.