Publicerad: 2014-04-30 12:04 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:56

Godkänt för barnmorskeutbildning – men brister i magisterexamen

Barnmorskeutbildningen vid Karolinska Institutet får betyget hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets barnmorskeutbildningar. Däremot blir omdömet bristande kvalitet för magisterexamen inom programmet.

Idag presenterades resultaten från UK-ämbetets kvalitetsgranskning av utbildningar i Sverige som leder till barnmorskeexamen. KI:s barnmorskeutbildning fick resultatet hög kvalitet på den tregradiga skalan (bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet).

– Det är glädjande. Det visar att våra studenter når målen för professionsutbildningen, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet.

Anna Hjelmstedt, programdirektor, håller med.

– Vi är väldigt nöjda. Dessutom är vi nöjda över omdömet mycket hög måluppfyllelse på målet som rör studenternas förmåga att undervisa i olika grupper, handleda och arbetsleda – det är en stor del av barnmorskans arbete och viktigt i samhället, säger hon.

Granskningen omfattar 11 utbildningar som leder till barnmorskeexamen.

Ingen av dem fick det högsta betyget. Majoriteten fick betyget hög kvalitet, medan barnmorskeutbildningarna vid Högskolan i Dalarna och Mälardalens högskola fick omdömet bristande kvalitet.

Dessa utbildningar uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning, vilket innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätenas tillstånd att utfärda examen samt att de har ett år på sig att avhjälpa bristerna för att inte riskera att förlora sin examensrätt.

I utvärderingen som presenterades idag ingår också utbildningar som leder till magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa.

För KI:s del gäller det den magisterexamen som kan tas inom barnmorskeprogrammet. Genom att studenten väljer att genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i stället för 7,5 högskolepoäng nås en magisterexamen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Men enligt UKÄ:s granskning klarar inte magisterexamen kvalitetskraven – betyget blev bristande kvalitet.

– Tyvärr håller inte utbildningen för magisterexamen, vilket visar på svårigheten att ge dubbla examina för en utbildning. Vi måste nu arbeta med att stärka den vetenskapliga förankringen av utbildningen. Vi har förutsättningarna, många av våra lärare bedriver bra forskning på området, säger Jan-Olov Höög.

Anna Hjelmstedt konstaterar att UKÄ:s utvärdering tyder på att kvalitetsspridningen är väldigt stor bland studenternas examensarbeten. Bland målen där utbildningen har brustit i kvalitet finns även arbeten som uppvisar hög och mycket hög måluppfyllelse.

– Men sammantaget visar det att vi har brustit i examinationen av vissa uppsatser. En del arbeten har släppts igenom som inte skulle ha släppts igenom och nu måste vi arbeta med att utveckla och skärpa våra bedömningskriterier för examination, säger Anna Hjelmstedt.

Från programmets och programnämndens sida ska man nu se vilka åtgärder som behövs.

Granskningen av utbildningarna har gjorts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare, som har granskat hur väl utbildningen uppfyller ett urval av examensmålen. Bedömningen grundas på studenternas examensarbeten, en självvärdering av lärosätet och studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna. Studenternas självständiga arbeten och självvärderingen ska värderas tyngst.

Text: Sara Nilsson

Läs mer om resultatet av utvärderingarna på UK-ämbetets webbplats.