Publicerad: 2009-07-03 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-14 13:59

Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Detta visas i en forskningsstudie ledd av Miia Kivipelto från Karolinska Institutet och presenterad online i British Medical Journal.

– De som i medelåldern har förlorat sin partner eller skilt sig löper tre gånger så stor risk att drabbas av demens, säger Miia Kivipelto.

Även om det har förekommit en rad studier som kopplar samman livet i en parrelation med god hälsa och långt liv är detta den första studien som har inriktats på sambandet mellan civilstånd och risk för demens. Forskargruppen, som är från Finland och Sverige, intervjuade ett slumpmässigt urval av 2000 män och kvinnor som tidigare deltagit i en studie om åldrande och riskfaktorer för demens och hjärt-kärlsjukdom.

Deltagarna kom från två områden i östra Finland och intervjuades först när de var i 50-årsåldern och därefter igen efter cirka 21 år. Deltagarna delades in i följande grupper: gifta/sambor, singlar, skilda eller änkor/änklingar. De undersökte också om det fanns ett samband mellan att leva ensam och att vara bärare av genvarianten (eller allelen) e4 av apolipoprotein E, den kända genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom.

Resultaten visar att människor som lever utan partner under medelåldern löper större risk att utveckla kognitiv nedsättning senare i livet jämfört med de som lever i en parrelation. Personer som förlorar sin partner i denna ålder löper tre gånger så stor risk att utveckla demens. I studien dras också slutsatsen att bärare av genvarianten e4 av apolipoprotein E som förlorar sin partner och som fortsätter att leva ensamma löper större risk för att utveckla Alzheimers sjukdom.

– De här resultaten är viktiga för att förebygga demens och kognitiv nedsättning. Nu vet vi att det skulle vara värdefullt att erbjuda stödjande åtgärder till människor som har förlorat sin partner, säger Miia Kivipelto.

I takt med att livslängden ökar i olika delar av världen blir demens ett allt större hälsoproblem. År 2005 var uppskattningsvis 25 miljoner människor drabbade av demens och antalet drabbade förväntas öka till 81,1 miljoner år 2040.

Publikation

Association between mid-life marital status and cognitive function in later life: population based cohort study.
Håkansson K, Rovio S, Helkala E, Vilska A, Winblad B, Soininen H, et al
BMJ 2009 Jul;339():b2462